ARQ Kenniscentrum Impact

Nederlands

'Onderweg naar morgen' - stand van zaken rond de zorg aan getraumatiseerde allochtonen

Since a substantial and still growing part of trauma victims concern people from ethnic minority groups, the key questions for many mental health care professionals nowadays are: Are the regular trauma models and evidencebased interventions effective for affected ethnic minority groups? And which specific ingredients in intercultural trauma therapy appear to be culturally sensitive? In this paper...

Auto-ongeluk in Almelo met zes dodelijke slachtoffers

Discussies over de rol van bestuurders bij crisissituaties gaan vaak over kwesties als evacuatie, opvang en nazorg. Het gesprek gaat dan snel over structuren, processen, communicatie en afstemming. Dat is ook niet verwonderlijk. De voorbereiding op crises staat veelal in het teken van complexe, grootschalige gebeurtenissen. Het gaat om doemscenario’s die tot de verbeelding spreken, nogal wat...

'Rouwen is ontzettend hard werken' : Tripoli 12 mei 2010 - 12 mei 2012

Op 12 mei 2010 verongelukte een Airbus van Afriqiyah Airways op enkele honderden meters vóór de landingsbaan van de internationale luchthaven van Tripoli. Van de 104 inzittenden overleefde alleen een negenjarig Nederlands jongetje het ongeluk. Zeventig Nederlanders kwamen om het leven. In dit boek vertellen negen nabestaanden over de gevolgen van het verlies van hun dierbaren. De openhartige...

Multidisciplinaire richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises

Deze herziene multidisciplinaire richtlijn is een basisdocument met standaarden voor psychosociale hulp (PSH) bij rampen, en calamiteiten, zodat hulpverleners, overheden en organisaties optimale psychosociale zorg kunnen bieden. Zowel in de acute fase als ook in de (lange) perioden na een ramp of (kleinschalig) incident. Het eerste hoofdstuk beschrijft de achtergrond, relevante definities, het...

Richting geven aan de laatste schakel: de nafase. Rijksbrede versterking van herstel en nazorg bij rampenen crises

De gevolgen waarmee Nederland wordt geconfronteerd bij een gebeurtenis als een ernstige overstroming, pandemie of nucleair incident zijn enorm. De focus van de aanpak vanuit overheid, bedrijven en bevolking verschilt in dat geval per fase. In de acute fase is het noodzakelijk de directe dreiging weg te nemen of te beheersen. In de nafase is het zaak schade te repareren, het ontwrichte...

Kleurrijke opvang: het is normaler dan je denkt

Mensen kunnen worden geconfronteerd met schokkende gebeurtenissen, zoals (verkeers) ongevallen, overvallen, agressie en geweld, of calamiteiten. Ze kunnen hiermee te maken krijgen op of tijdens het werk of in de privésfeer. Ook allochtone Nederlanders worden met deze gebeurtenissen geconfronteerd. Een deel van de getroffenen heeft behoefte aan extra ondersteuning of hulp buiten de normale steun...

Getagd voor het leven : een verkennende studie naar de effecten op professionals van het filmen en online plaatsen van (beeld)materiaal van professioneel handelen

In opdracht van Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving heeft Stichting Impact onderzoek uitgevoerd naar de effecten op professionals van het filmen en online plaatsen van beeldmateriaal van professioneel handelen. Dit verkennende onderzoek is een eerste stap om kennis te genereren over de rol van sociale media in de taakuitoefening van professionals en dan specifiek het filmen en online plaatsen van beeldmateriaal van professioneel handelen.

De preparatie op de nafase binnen veiligheidsregio’s : een verkennend onderzoek

In dit artikel wordt stilgestaan bij kenmerken waaraan de preparatie op de nafase

van rampen en crises volgens literatuur en normdocumenten dient te voldoen. In

veiligheidsregio’s is de preparatie per kenmerk in de praktijk geïnventariseerd. Er

blijkt sprake van aanzienlijke regionale variatie in preparatie. Met name de betrokkenheid

van burgers en partners bij de planvorming en de aansluiting bij het risicoprofiel

verdienen aandacht. De uitdaging voor de preparatie op de nafase is dat

Één Wereldoorlog II : het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog

De organisaties waarin oorlogsgetroffenen zich verenigd hebben, stellen zich vanuit hun verantwoordelijkheid elk jaar weer de vraag hoe de herdenking in de toekomst op een verantwoorde manier gestalte kan worden gegeven en hoe deze voor toekomstige generaties levend kan worden gehouden en verankerd.

Pagina's