ARQ Kenniscentrum Impact

Nederlands

Psychosociaal Ondersteuningspunt Vluchtelingen : Kennis en expertise kanaliseren en verspreiden

Met de huidige omvangrijke instroom van vluchtelingen ontstaat een groeiende behoefte aan kennis bij organisaties die direct of indirect te maken krijgen met deze groep. Zorgverleners maar ook scholen en gemeentes zien zich geconfronteerd met vragen rond crisisopvang, verwijsen behandelmogelijkheden voor vluchtelingen. om de huidige structuren voor opvang en gezondheidszorg te versterken en kennis te ontsluiten voor het veld, heeft Arq psychotrauma expertgroep het psychosociaal ondersteuningspunt Vluchtelingen (poV) opgericht.

‘Als behandelaar word je een coach die over technische hulpmiddelen beschikt om iemand weer grip te geven op het dagelijks leven’ : GZ-psycholoog en klinisch psycholoog in opleiding Tim Wind

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid wil dat de mogelijkheden van e-health beter worden benut. De minister ziet nieuwe technologieën waardoor zorg op afstand geboden kan worden en waar mensen veel baat bij kunnen hebben. Toch signaleert Schippers dat brede implementatie nog vaak achterblijft. Hoe zit dit bij een specialistische GGZ-instelling als Stichting Centrum ’45? Ziet deze instelling de voordelen van het gebruik van e-health? En, als dat zo is, maakt Centrum ’45 er ook al gebruik van? Cogiscope sprak met Tim Wind, klinisch psycholoog i.o.

Een digitale kameleon voor psychosociale hulp : Ontwikkeling Europees prototype ondersteuningssysteem voor psychosociale hulp bij crises

De psychosociale hulp bij rampen en crises in Europa is niet constant en ook niet overal conform de norm. De hoeveelheid richtlijnen, aanbevelingen, modellen, hulpmiddelen en instrumenten is enorm en bovendien breed verspreid. Dat vraagt om een praktische oplossing, betogen de auteurs van dit artikel. Relevante kennis moet worden samengebracht en gericht per doelgroep worden ontsloten. Het EU project ‘operationalising psychosocial care in crises’ (OPSIC) voorziet in een belangrijke vooruitgang.

Suïcide bij ambtenaren van politie : Frequentie, oorzaken en preventiemogelijkheden

Eind 2011 en begin 2012 brachten binnen enkele maanden drie politiemedewerkers in opleiding zichzelf om het leven. Dit tragische gegeven riep opnieuw de al vaker gestelde vraag op: komt zelfdoding vaker voor onder politiemensen? Volgens Timmer en zijn collega-onderzoekers die eerder in 2011 een rapport over dit onderwerp uitbrachten, is niet bekend hoeveel Nederlandse politiemensen zichzelf van het leven beroven en dus ook niet of dat er bovengemiddeld veel zijn. Over de oorzaken tastte men eveneens in het duister, en het was al helemaal onduidelijk hoe suïcides voorkomen konden worden.

Denken en doen : Over onderzoek naar en implementatie van e-health

e-health is niet meer weg te denken uit het huidige behandelrepertoire in de ggZ; veel hulpverleners, managers en beleidsmakers zijn er druk mee: waar komt die urgentie vandaan en is die aandacht om
tools te ontwikkelen wel terecht? en, belangrijker nog, worden tools uiteindelijk wel gebruikt? in dit artikel gaan we op zoek naar het ‘waarom’ van e-health, benoemen we een aantal voorbeelden, bespreken we veel voorkomende ‘uitdagingen’ en bezien we wat nodig is om te komen tot bredere implementatie.

Democratisme : een waardig alternatief voor islamisme? ; Socrateslezing door voormalig islamitisch extremist

Op 28 maart 2015 sprak Maajid Nawaz in De
Rode Hoed te Amsterdam de Socrateslezing ‘From
extremism to secular liberalism’ uit. De belangrijkste
vraag die hij, als ervaringsdeskundige, opwierp was:
hoe kunnen wij als vrijgevochten westerlingen met
een sterk geïndividualiseerde cultuur een inspirerend
alternatief bieden voor het zoveel Islamitische
jongeren aansprekende islamisme? Jurriaan Jacobs
verkent hoe Nawaz deze vitale vraag beantwoordt.
Bieden democratische ‘counter-narratives’ die

GGD Handreiking psychosociale hulp bij rampen en crises

Voortbouwend op de Multidisciplinaire Richtlijn Psychosociale hulp bij rampen en crises, ontwikkelde Impact een Handreiking Psychosociale Hulp bij rampen en crises speciaal voor GGD’en. De handreiking voorziet in tools en checklists om de rol van de GGD in de PSH vorm te geven. GGD ’en kunnen de handreiking gebruiken bij de voorbereiding op PSH taken.

Visiedocument: monument voor de brandweer

 

 

MONUMENTEN ZIJN VAN ALLE TIJDEN. OOK NU SPELEN MONUMENTEN NOG ALTIJD EEN BELANGRIJKE ROL.

Soms lijkt het of dat belang alleen maar groter wordt en dat het aantal monumenten nu groter is dan ooit.

Bij belangrijke en ingrijpende gebeurtenissen wordt al snel gedacht aan een monument.

Hieruit kan in ieder geval afgeleid worden dat er behoefte aan is, dat men er iets aan ontleent en dat men het een zinvol symbool vindt om de slachtoffers te gedenken en de gebeurtenis een plek te geven.

Culturele context en nazorg bij rampen

Hoewel er inmiddels meer aandacht is voor de psychosociale gevolgen van en nazorg aan rampgetroffenen, is er-verhoudingsgewijs - minder aandacht voor cultuursensitieve nazorg voor getroffen etnische minderheden. Uit studies blijkt echter dat zij een kwetsbare groep vormen wanneer zij door een ramp getroffen worden, aangezien zij (in vergelijking met autochtone getroffenen) vaker een lage sociaal-economische positie en meer psychosociale problemen hebben.

Pagina's