Multisysteemtherapie bij kindermishandeling (MST-CAN): beschrijving van de behandeling, de psychiatrische problematiek en de rol van de psychiater

achtergrond In gezinnen waar kindermishandeling plaatsvindt, komen veel onbehandelde psychiatrische problemen voor. Het is van belang in deze doelgroep manieren te vinden om adequate psychiatrische diagnostiek en interventies toe te passen.
doel Beschrijven van de methodiek en de eerste resultaten van multisysteemtherapie voor kindermishandeling en/of verwaarlozing (mst-can).

De Raad v/d Kinderbescherming en radicalisering: factsheet

Als bij radicalisering minderjarigen zijn betrokken (rechtstreeks of via hun ouders) dan kunnen gemeenten de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) raadplegen of inschakelen. Welke rol kan de Raad spelen en hoe gaat ze te werk? Wat zijn de procedures in bijvoorbeeld spoedgevallen?
De RvdK geeft hierover uitleg in een factsheet voor gemeenten.

De kinderen van New York na 9/11 : een overzicht van studies

Dit voorjaar verscheen een overzichtsstudie van Engelstalige publicaties over de gevolgen van de aanslag op de Twin Towers in New York (9/11, 2001) en de zogenaamde ‘war on terror’ (WOT) voor kinderen.  Zowel kwantitatieve, meer epidemiologische studies, als kwalitatieve analyses werden geïncludeerd. Er is breed gezocht: digitale bronnen op gebied van psychologie, geneeskunde en sociale wetenschappen zijn geraadpleegd. Studies die betrekking hadden op kinderen tussen 0 en 20 jaar en gedurende tien jaar na 2001 uitkwamen, werden opgenomen.

Preventie en nazorg bij radicalisering van islamitische jongeren : psychologische inbreng onontbeerlijk

Voorkomen dat geradicaliseerde islamitische jongeren afreizen naar Syrië en Irak en de opvang van deze jongeren bij terugkeer zijn veelbesproken items in Nederland. Arq Psychotrauma Expert Groep werkt mee aan de ontwikkeling van een effectieve aanpak. Bestuurslid Jan Schaart en Magda Rooze, projectleider van TERRA, belichten waarom de psychologische insteek bij preventie en nazorg op dit terrein onontbeerlijk is.

Puberaal, lastig of radicaliserend? : Aandacht voor radicalisering maakt maatschappelijke taak van onderwijs niet eenvoudiger

Een schoolgemeenschap maakt deel uit van de samenleving en kan haar ogen niet sluiten voor wat er in die samenleving gebeurt. De actuele dreiging van terreur vraagt van iedere burger om zijn of haar
ogen en oren open te houden en de veiligheid in Nederland te beschermen. Die verantwoordelijkheid geldt uiteraard ook voor leerkrachten die voor de klas staan. Toch kan deze ‘burgerplicht’ op gespannen voet staan met de opvatting die scholen hebben over hun taak, zo betoogt Ine Spee. Scholen willen immers geen verlengstuk zijn van politie en justitie.

de wereld is een beangstigende plek? Het INTACT-onderzoek

Dagelijks worden veel kinderen
slachtoffer van geweld, rampen of
ongelukken. Het is belangrijk om
klachten die door deze gebeurtenissen
ontstaan, goed in kaart te brengen
en te behandelen, zodat negatieve
gevolgen op lange termijn beperkt
worden. Helaas loopt onderzoek
op het gebied van diagnostiek bij
en behandeling van kinderen met
ptss-klachten nog steeds achter op
onderzoek bij volwassenen. Julia Diehle
en collega’s hopen met hun onderzoek
die achterstand te verkleinen.

Krachten bundelen voor betere psychotraumazorg: vroege diagnose en behandeling van groot belang voor kinderen en jongeren met psychotrauma

Het tijdig diagnosticeren en behandelen van kinderen en jongeren na traumatisering is van groot belang om de gezonde ontwikkeling weer op gang te brengen en problemen op latere leeftijd te voorkomen. Volgens klinisch psychologen Carlijn de Roos en Trudy Mooren, beiden internationaal expert op het gebied van kinderen en jongeren met psychotrauma, herstelt driekwart van hen op eigen kracht. De rest heeft professionele hulp nodig om de ervaringen te kunnen verwerken en zo de klachten te verminderen.

Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE)

Een gezin met problemen krijgt soms hulp van (meerdere) professionals. Goede samenwerking is daarbij cruciaal. Wie heeft de regie als problemen groter worden en wanneer is opschalen (of juist afschalen) nodig? AVE geeft het antwoord. AVE staat voor: Integrale Aanpak ter Voorkoming van Escalatie bij huishoudens met oplopende problematiek. Het doel is het voorkómen van een dreigend escalerende situatie en het beperken en beëindigen van een escalerende situatie.

De lange weg naar goede zorg voor slachtoffers verkrachting

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs wil slachtoffers van verkrachting beter opvangen. Snel gespecialiseerde zorg bieden is belangrijk voor het herstel van het slachtoffer en de opsporing van de dader, maar de meeste slachtoffers zwijgen. In de Centra Seksueel Geweld in Nederland kunnen slachtoffers terecht voor acute medische en psychologische hulp, maar ook voor forensische vaststellingen, en dat zonder dat ze eerst aangifte hoeven te doen.

De tweede wereldoorlog in 100 voorwerpen : gids bij de tentoonstelling

Deze gids hoort bij de tijdelijke tentoonstelling 'De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen' in de Kunsthal van 5 februari tot en met 5 mei 2014. De tentoonstelling is een samenwerking van 25 oorlogs- en verzetsmusea, op initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De 100 voorwerpen zijn uitgekozen door gastcurator Ad van Liempt en vertellen de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog op een...

Pagina's