Huiselijk geweld : een complex en hardnekkig probleem

In deze cohortstudie is onderzocht wat de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling oplevert als het gaat om het terugdringen van partnergeweld en kindermishandeling. In het onderzoek zijn ruim 800 huishoudens een jaar gevolgd nadat zij gemeld zijn bij Veilig Thuis vanwege vermoedens van partnergeweld of kindermishandeling. Huiselijk geweld heeft aanzienlijke gevolgen voor het welzijn van individuen en gezinnen.

Hoe ziet autisme of ADHD eruit als je oud bent?

Je hoeft je wekker niet meer te zetten – je bent met pensioen! De dagen strekken zich voor je uit en je hoeft alleen maar te doen waar je zin in hebt. Zalig, toch? Maar die vrijheid betekent niet voor alle pensionado’s blijheid. Ouderen met autisme bijvoorbeeld, kunnen juist in de knel raken door zo’n kaderloos bestaan.

 

Hoe gaat het met de kinderen? : 100 bezoeken aan de (nood)opvang voor Oekraïners en asielzoekers

Sinds het najaar van 2021 hebben we te maken met (crisis)noodopvanglocaties in Nederland. De reguliere opvang biedt onvoldoende plek voor het aantal asielzoekers dat zich in Nederland meldt. Het systeem zit aan haar grens en doorstroom gaat uiterst traag. Er zijn onvoldoende woningen beschikbaar in Nederland. Daar bovenop komt dat de doorlooptijd van de beslissing op asielaanvragen bij de IND in tien jaar tijd is verdrievoudigd. Daardoor verblijven mensen die asiel aanvragen en statushouders steeds langer in de opvang.

 

Sociale kaart : Landelijk overzicht interculturele ggz en maatschappelijke ondersteuning

Een sociale kaart geeft een overzicht van organisaties die diensten, producten en activiteiten aanbieden voor een specifieke doelgroep. ARQ Kenniscentrum Migratie biedt in deze sociale kaart een landelijk overzicht van cultuursensitieve organisaties die ggz of maatschappelijke ondersteuning bieden.   

 

Werken met de meldcode kindermishandeling: een extra uitdaging bij nieuwkomersgezinnen? : Een verkennend onderzoek naar het toepassen van de meldcode kindermishandeling bij nieuwkomersgezinnen door professionals uit jeugdgezondheidszorg, kinderopvang...

Werken met de meldcode kindermishandeling: een extra uitdaging bij nieuwkomersgezinnen? : Een verkennend onderzoek naar het toepassen van de meldcode kindermishandeling bij nieuwkomersgezinnen door professionals uit jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, onderwijs en Veilig Thuis.

 

De uitdagingen van een nieuw leven : Een kwalitatief longitudinaal onderzoek met Syrische en Eritrese gezinnen

Inleiding 
Nederland heeft de afgelopen jaren relatief veel Syrische en Eritrese statushouders opgevangen. Gemeenten moeten hierdoor meer statushouders huisvesten, ook in de regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ). Deze ontwikkeling heeft er ook toe geleid dat er meer aandacht is gekomen voor de gezondheid van statushouders, en onderzoek hiernaar. Hoe is het met de gezondheid en het welzijn van deze gezinnen gegaan? Dat is de centrale vraag in dit onderzoek. 

“Een trede hoger, maar we zijn er nog niet.” Naar de ontwikkeling van een feedbackgerichte gezinstherapie

Aangezien uit onderzoek blijkt dat er een sterk verband bestaat tussen de kwaliteit van de therapeutische alliantie, zoals die door cliënten ervaren wordt, en de effectiviteit van psychotherapie, zoeken ook gezinstherapeuten naar mogelijkheden om de kwaliteit van de alliantie te verbeteren. Het systematisch gebruik van cliëntfeedback kan daarbij een bron van rijkdom zijn, als antwoord op de complexiteit van de alliantie in gezinstherapie. In dit artikel focussen we op manieren waarop systematische cliëntfeedback kan bijdragen aan een optimalisering van de therapeutische alliantie.

Lichaamsgerichte MBT bij getraumatiseerde kinderen en adolescenten

In dit artikel wordt het belang van non-verbaal werken binnen een mentaliserend kader toegelicht, toegespitst op psychotherapie met getraumatiseerde jonge cliënten. Het ontwikkelingsmodel van het verwerven van een gezond lichaamsbeeld en hoe dit samenhangt met het zelfbeeld of zelfbewustzijn wordt toegelicht vanuit de hechtingstheorie. Daarna wordt uiteengezet dat lichaamsbewust werken binnen een traumatherapie essentieel is, omdat er veel impliciete kennis in het lichaam zit opgeslagen, waarbij het niet volstaat om verbale en bewuste herinneringen en gevoelens te bewerken.

Gevlucht en geland : Psychosociale steun en mentale zorg in Nederland voor jongeren met een vluchtachtergrond

Hoe toegankelijk is de mentale zorg en psychosociale steun voor kinderen die gevlucht zijn naar Nederland? Deze verkenning bestaat uit een literatuurverkenning naar de risico- en beschermende factoren van mentale problemen bij vluchtelingkinderen. En de beschikbare bronnen van psychosociale steun en mentale zorg in Nederland voor deze groep. Ook zijn 18 interviews uitgevoerd met vluchtelingjongeren van 11 tot 18 jaar, om inzicht te krijgen in de bronnen van psychosociale steun die zij raadplegen en in hun ervaringen met mentale zorg.

 

 

De verschillende achtergronden van slachtoffers : Seksueel geweld en uitbuiting

Binnen het behandelteam van ARQ Centrum’45 dat zich richt op seksueel gerelateerd geweld en uitbuiting, spreken we dagelijks mensen die slachtoffer zijn geworden van moderne slavernij. Zij lijden aan de gevolgen van psychotrauma, mede opgedaan tijdens de periode
van seksuele uitbuiting. We werken in een multidisciplinair team, waarbij aandacht is voor preventie, behandeling en toekomstoriëntatie. 

 

Pagina's