Equator Foundation

Nederlands

Een reële angst voor voodoogeesten

Angst is een fysiologische en emotionele reactie op dreiging. Wanneer die reactie disproportioneel is, kan er sprake zijn van een angststoornis. Deze disproportionaliteit betreft de verhouding tussen de intensiteit van de angst en het feitelijk aanwezige gevaar. Voor het beoordelen van de mate van gevaar moet men kennis hebben van de culturele en maatschappelijke context van de patiënt. Dit demonstreren wij aan de hand van een patiënt met een reële angst voor voodoogeesten.

 

Door angst gedreven : psychosociale gevolgen van seksuele uitbuiting bij minderjarige slachtoffers en de barrières bij het doen van aangifte

Voor de rechterlijke macht kan meer inzicht in de rol die angst speelt bij slachtoffers helpen om de verklaringen van slachtoffers beter te kunnen waarderen en te plaatsen. De auteurs van dit artikel deden onderzoek naar de schadelijke effecten van seksuele uitbuiting bij minderjarigen. Met deze analyse hopen zij bij te dragen aan de oriëntatiepunten voor straftoemeting in mensenhandelzaken van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS). 

De psychische impact van mensenhandel : Zorg voor slachtoffers seksueel geweld met een migratieachtergrond

Seksueel geweld komt voor in alle bevolkingsgroepen. Bij de Centra Seksueel Geweld (waar medische, juridische en psychologische hulp wordt geboden na verkrachting) melden zich echter weinig vluchtelingen en migranten. Schuld en schaamte spelen in deze populatie een grote rol waardoor zij verstoken blijven van adequate hulp. Het Expertiseteam Seksueel Geweld en Uitbuiting (SGU) bij Equator Foundation beoogt de zorg voor slachtoffers van mensenhandel en seksueel geweld met een migratieachtergrond te verbeteren.

 

7ROSES : Nieuwe behandeling voor slachtoffers mensenrechtenschendingen : Europese samenwerking voor empowerment

De ervaringen van slachtoffers van mensenrechtenschendingen zijn vaak zeer ontwrichtend. Om de eigen krachten weer te hervinden en hulpbronnen in de omgeving te kunnen benutten, is herstel van sociale verbondenheid, het hervinden van een identiteit en betekenisgeving aan het gebeurde, van groot belang. Dit artikel schetst achtergrond en uitwerking van 7 ROSES, een door Europese samenwerking ontwikkelde methodiek om het herstel bij slachtoffers van mensenrechtenschendingen te bevorderen.

 

Pilaren van persoonlijk herstel

Vluchtelingen zitten zonder identiteit.

… ‘Vluchteling’ is geen identiteit. En een ondermijnd identiteitsgevoel geeft psychische problemen. Aan de ellende die dat kan opleveren, is wat te doen.

Empowerment module 7 ROSES : Informatie voor patiënten

7ROSES is een groepsprogramma om met elkaar te werken aan het versterken van vertrouwen in uzelf en in uw eigen mogelijkheden. We praten daarbij over belangrijke thema's zoals:

- Contact met andere mensen

- Hoop vinden en houden

- Identiteit: wie ben ik? Toen, nu en straks.

- Betekenis geven: wat is belangrijk voor mij?

- Empowerment: eigen kracht en zelf beslissen

- Erkenning vragen en erkenning krijgen

- Veiligheid: voor mijzelf zorgen

U kunt deelnemen aan deze groep als u behandeling bent bij Equator of Centrum 45.

COPPA : Casuïstiekoverleg Ongedocumenteerden met Psychiatrische Problematiek in Amsterdam

Inleiding

Het COPPA is onderdeel van het project ‘De patstelling

doorbroken; effectieve samenwerking en zorg voor

ongedocumenteerde vreemdelingen met psychiatrische

problematiek in Amsterdam’.  Dit project is gestart in

februari 2014 en loopt af in juni 2015. Deze flyer geeft

een samenvatting van de ervaringen met en de resultaten

van het COPPA.

Vikram Patel : Wereldwijde toegang tot geestelijke gezondheidszorg

In maart was Vikram Patel in Nederland. Patel is een van de grondleggers van de global mental health-discipline. Hij waarschuwt voor de grote gevolgen die psychische ziekten hebben voor de algehele gezondheid in de wereld. Ook al zijn de aandoeningen overal gelijk, de benadering en behandeling ervan zijn wereldwijd zeer verschillend. Tijd om kennis, inzichten en aanpak met elkaar te delen, aldus Patel

 

Mental health and human rights. Vision, praxis and courage (Book review)

Pas in 2006 werd wereldwijd voor mensen met een psychische stoornis het recht erkend tot volledige deelname aan het maatschappelijke leven. De desbetreffende Conventie die toen werd aanvaard door de Verenigde Naties, verbiedt discriminatie in hun burgerlijk, politiek, maatschappelijk, cultureel en economisch leven. Dat dit maar zo kort geleden is, wordt niet minder verbazing­wekkend door de in...

Inleiding in evidence-based medicine : klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal

Bij de behandeling van patiënten is het nemen van de juiste beslissingen van levensbelang. Om te bepalen of behandelingen veilig en effectief zijn is het gebruik van het juiste bewijsmateriaal onontbeerlijk. Evidence-based medicine is een methode om de keuzes die u maakt, te onderbouwen met bewijsmateriaal uit betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek. Deze vierde, herziene druk van Inleiding in...

Pagina's