Bevrijding

Op 27 januari jl. was ik aanwezig op de herdenking van de bevrijding van Auschwitz. Op de plek zelf, 50 km van Krakow in het Poolse land.

We reden met de auto van het vliegveld naar het voormalige KZ Auschwitz I over verlaten en zwaarbewaakte wegen. Toen ik er in augustus 1943 aankwam waren niet de wegen, maar werd ons kleine groepje, overlevenden van toen uit Mauthausen, zwaar bewaakt.

Aan de ontreddering voorafgegaan

In het februari/maart-nummer 1954 van het Leidse literaire studententijdschrift Minerva stond destijds een nogal lang uitgevallen verhaal over het leven in een Japans interneringskamp in Nederlands-Indië. De schrijver was een zekere B. Spoenders die -naar uit het verhaal was op te maken - circa 24 jaar oud moest zijn en in zijn jeugd geïnterneerd was geweest in de kampen op Sumatra, eerst in een vrouwenkamp en later in een aantal mannenkampen.

Het weven van een tapijt: vluchtelingenkinderen en -gezinnen tussen breuk en herstel

*    Het consultatiebureau signaleert bij de vijfjarige A dat hij nergens op reageert en met zijn moeder geen contact maakt.

*    De huisarts van de tienjarige B vraagt zich af wat hij aanmoet met de vraag om suïcidepillen bij deze uiterlijk blakende, op school goed lerende knul.

*    Een medewerker van Vluchtelingenwerk vraagt zich af of de vierjarige C zich wel goed kan blijven ontwikkelen bij zijn steeds huilende, in zichzelf gekeerde moeder.

Herdenking bevrijding Nederlands-Indië

Naar aanleiding van de herdenking in Zwolle en Enschede van de bevrijding op 15 augustus 1945 van Nederlands-Indië interviews met een aantal overlevenden.

DVD 65

Een blik in het verleden

Ex-krijgsgevangenen uit Nederlands-Indië en nabestaanden bezoeken het monument Mizumaki en het kerkhof van de slachtoffers van de Birma spoorweg in Thailand.

DVD 47

Eerstelijns-vluchtelingenhulp in Slovenië: een nascholingsproject

De grote hoeveelheid vluchtelingen in het voormalige Joegoslavië stelt de hulpverlening aldaar voor enorme problemen. Men heeft grote behoefte aan kennis over vluchtelingenproblematiek en over methoden voor psychosociale hulp en traumabehande-ling. In nauw overleg met dr. A. Mikos-Kos van het Svetovalni-Centrum in Ljubljana heeft de auteur van dit artikel een scholingsproject georganiseerd voor Sloveense hulpverleners die met Bosnische vluchtelingen werken. De gekozen vorm van het project is mogelijk ook toepasbaar in andere landen.

De Nederlandse publieke discussie en de politionele acties in Indonesië

‘Ce sont les termes et non les choses qui révoltent Pesprit humaine.’ Voltaire1Op 17 november 1993 gelastte het Gerechtshof te Leeuwarden naar aanleiding van een klacht van een oud-militair die na de Tweede Wereldoorlog in Indonesië in het Nederlandse leger heeft gevochten, een strafvervolging wegens smaad van Graa Boomsma, schrijver van de roman ‘De laatste tyfoon’, die de politionele acties tot onderwerp heeft.

Behandeling van trauma’s bij veteranen in Centrum ’45

Inleiding In 1991 concludeerden directie en bestuur van Centrum ’45 dat via een project op korte termijn onderzocht moest worden in hoeverre het behandelaanbod van Centrum ’45 ook beschikbaar diende te komen voor veteranen met psychische problemen. Deze psychische problemen zouden dan samenhangen met de ervaringen van veteranen, die tijdens hun actieve militaire dienst traumatische gevechtssituaties meemaakten.

Bevrijding

Wat betekent bevrijding voor u en voor mij? Ik kan natuurlijk alleen voor mezelf er wat van zeggen: dat is ook de bedoeling van de redactie. Ik ga uit van ‘de’ bevrijding, voor mij in 1944, voor anderen in 1945.

De Respicondesensitisatietherapie bij oorlogsgetroffenen in voormalig Joegoslavië, in het bijzonder bij kinderen

Toen berichten over de oorlog in het voormalig Joegoslavië in Nederland doordrongen, werd deze calamiteit voor het eerst na een zeer lange periode van betrekkelijke rust in Europa als een zeer nabije bedreiging ervaren. De berichten dat ook in Europa onder de oorlogsslachtoffers duizenden vrouwen en kinderen de meest vreselijke dingen hadden meegemaakt, werden algemeen als schokkend beleefd en gaven aanleiding zich te bezinnen op mogelijkheden voor hulpverlening.

Pagina's