Achtergrond, aard en dreiging van de Nederlandse Syriëgang

De scherpe toename van Nederlandse jihadisten die vanaf eind 2012 naar Syrië trokken om deel te nemen aan de gewapende strijd, de zogenoemde Syriëgang, heeft geleid tot maatschappelijke onrust en een verhoogde waakzaamheid.

Na de vrijlating: Een exploratieve studie naar recidive en re-integratie van jihadistische

Beatrice de Graaf en Daan Weggemans verrichten voor het eerst onderzoek naar de terugkeer in de samenleving van ex-gedetineerden wegens jihadisme. Uit het onderzoek blijkt dat het re-integratieproces van dergelijke gedetineerden vaak niet soepel verloopt. Een deel van hen raakt juist sterker verbonden met radicale netwerken tijdens hun verblijf op de Terroristenafdeling in de gevangenis, doordat zij hier in aanraking komen met andere jihadisten . Verder is er door de arrestatie en detentie sprake van toegenomen gevoelens van wantrouwen en wrok.

Puberaal, lastig of radicaliserend?

nleiding
Een schoolgemeenschap maakt deel uit van de samenleving en kan haar ogen niet sluiten voor wat er in
die samenleving gebeurt. Vandaag de dag is de kans op terroristische aanslagen substantieel geworden.
En iedereen heeft de verantwoordelijkheid om ogen en oren open te houden om de veiligheid in Nederland
te beschermen. Dat geldt dus ook voor leerkrachten die voor de klas staan. Toch kan deze ‘burgerplicht’
op gespannen voet staan met de opvatting die scholen hebben over hun taak. Scholen willen immers geen

De Franse slag – een balans

Waar inlichtingen- en veiligheidsdiensten van de Europese landen al enige tijd rekening mee hielden werd woensdag 7 januari 2015 in Parijs bewaarheid: een terroristische aanslag in Europa door Jihadistische extremisten die eerder in buitenlandse conflictgebieden – in dit geval Jemen – training en gevechtservaring hadden opgedaan. De broers Chérif enSaïd Kouachi vermoordden 12 mensen bij hun aanslag op het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo. Wraak voor de belediging van de Profeet was het motief.

Themanummer: Rijk en veiligheidsregio’s – samen sterker

Thema: Rijk en veiligheidsregio’s – samen sterker
4 Veiligheidsregio’s versterken crisisbeheersing bij overstromingen
6 Versterking risico- en crisisbeheersing stralingsincidenten
9 Bovenregionale samenwerking tussen Defensie en veiligheidsregio’s
12 Bescherming en veerkracht vitale infrastructuur: The Scottish way
13 Kwaliteit en Vergelijkbaarheid
14 Professionalisering crisisbeheersing Bevolkingszorg
15 Nieuw model Grootschalige Geneeskundige Bijstand
16 Plannen die het verschil maken
18 Van regeltoepassing naar risicogerichtheid

Factsheet: Landelijk programma Aanpak geweld

Landelijk programma Aanpak geweld

Het Landelijk programma Aanpak geweld is van start gegaan op 1 januari 2012 en had als doel een slagvaardige integrale aanpak voor geweld te ontwikkelen. Dat heeft zij gedaan door:

•    Vanuit de politie een persoonsgerichte aanpak te ontwikkelen voor geweldplegers en andere plegers van geprioriteerde problemen of delicten;

•    Een goede informatiepositie van de politie op gewelddadige personen in Nederland op te bouwen en te benutten;

Oorlog in mijn kop : erfenis uit Uruzgan

Niels Veldhuizen krijgt na zijn uitzending als militair verpleegkundige naar Uruzgan last van PTSD. In dit boek vertelt hij over dit proces en over hoe de missie zijn leven ingrijpend heeft veranderd.

Strijd van binnen

Oratie bij de aanvaarding van het ambt bijzonder hoogleraar op het gebied van Medisch-biologische en Pschiatrische Aspecten van Psychotrauma's aan de Universiteit van Leiden vanwege het Ministerie van Defensie en de stichting Arq Psychotrauma Onderzoek op vrijdag 23 mei 2014.Deze oratie gaat over de medische en militaire psychotraumatologie. En over de ontwikkeling van de (erkenning van de)...

Oorlogsverhalen

De Amerikaanse oud-marinier Phil Klay diende meer dan een jaar in Irak. Wat hij daar zag en hoorde, besloot hij in de vorm van fictie te verwerken. Deze bundel met twaalf oorlogsverhalen verhaalt gedachten en belevenissen vanuit het perspectief van de Amerikaanse marinier. Elk verhaal heeft een andere invalshoek. Het boek begint bij de soldaat thuiskomt en zich geen raad weet met mensen die niet...

'Ze willen het verschil maken'

Om het fenomeen jihadisme te bestrijden en een radicaliceringsproces bij met name jongeren te stoppen, moet de politie en haar ketenpartners kennis hebben van de sociale, religieuze en ideologische factoren.

Pagina's