Agressiehantering

Bij het thema 'agressiehantering' staan de psychosociale gevolgen van het ervaren van conflicten met burgers of clienten in de publieke dienstverlening centraal. Publieke professionals zoals politieagenten, verpleegkundigen en conducteurs, maken in hun werk regelmatig agressie mee. Deze ervaringen kunnen varieren van uitschelden tot aan fysiek geweld en bedreiging aan het privé-adres. Vaak zien we dat deze ervaringen een flinke impact hebben op professionals.

Opwindingsdelier: Informatie voor politie, beveiliging en hulpverlening: Factsheet

Het opwindingdelier is een ernstig en acuut gezondheidsprobleem, vaak gerelateerd aan drugs. Omgaan met agressief gedrag is onderdeel van het professioneel handelen van politie, veiligheidspersoneel en hulpverleners. Belangrijk voor die praktijk is het onderscheid te kunnen maken tussen moedwillig agressief gedrag en agressief gedrag ten gevolge van een zogenaamd opwindingsdelier. Opwindingsdelier vraagt een medische specifieke aanpak, mede vanwege de kans op overlijden. Samenwerking tussen de verschillende diensten als politie, veiligheidspersoneel en

Aandacht voor gender maakt de aanpak van huiselijk geweld effectiever : Wat doet de gemeente?

Er gebeurt veel in de aanpak van huiselijk geweld: de recentelijke decentralisaties in het sociaal domein, het opstellen en implementeren van de regiovisies Veilig Thuis, de verdere vormgeving en inbedding van Veilig Thuis en het Collectief tegen Kindermishandeling, om enkele belangrijke ontwikkelingen te noemen waar gemeenten bij betrokken zijn.

GeweldWijzer

Maandag 16 november 2015 is de GeweldWijzer gelanceerd.

Met de nieuwe GeweldWijzer staan alle geweld thema’s, bestaand én nieuw, gebundeld op één centrale plaats op de website van het CCV.

Mythe van de massamoordenaar

Socioloog Abram de Zwaan maakt in het boek Compartiment van vernietiging korte metten met de populaire bewering dat als de omstandigheden er naar zijn, in iedereen een massamoordenaar schuilt. Ook historicus en journalist Maud van de Reijt ziet hoe simplistisch er vaak wordt gekeken naar daders van massamoorden. Beeldvorming overvleugelt maar al te gemakkelijk de werkelijkheid.

Achtergrond, aard en dreiging van de Nederlandse Syriëgang

De scherpe toename van Nederlandse jihadisten die vanaf eind 2012 naar Syrië trokken om deel te nemen aan de gewapende strijd, de zogenoemde Syriëgang, heeft geleid tot maatschappelijke onrust en een verhoogde waakzaamheid.

Na de vrijlating: Een exploratieve studie naar recidive en re-integratie van jihadistische

Beatrice de Graaf en Daan Weggemans verrichten voor het eerst onderzoek naar de terugkeer in de samenleving van ex-gedetineerden wegens jihadisme. Uit het onderzoek blijkt dat het re-integratieproces van dergelijke gedetineerden vaak niet soepel verloopt. Een deel van hen raakt juist sterker verbonden met radicale netwerken tijdens hun verblijf op de Terroristenafdeling in de gevangenis, doordat zij hier in aanraking komen met andere jihadisten . Verder is er door de arrestatie en detentie sprake van toegenomen gevoelens van wantrouwen en wrok.

Puberaal, lastig of radicaliserend?

nleiding
Een schoolgemeenschap maakt deel uit van de samenleving en kan haar ogen niet sluiten voor wat er in
die samenleving gebeurt. Vandaag de dag is de kans op terroristische aanslagen substantieel geworden.
En iedereen heeft de verantwoordelijkheid om ogen en oren open te houden om de veiligheid in Nederland
te beschermen. Dat geldt dus ook voor leerkrachten die voor de klas staan. Toch kan deze ‘burgerplicht’
op gespannen voet staan met de opvatting die scholen hebben over hun taak. Scholen willen immers geen

De Franse slag – een balans

Waar inlichtingen- en veiligheidsdiensten van de Europese landen al enige tijd rekening mee hielden werd woensdag 7 januari 2015 in Parijs bewaarheid: een terroristische aanslag in Europa door Jihadistische extremisten die eerder in buitenlandse conflictgebieden – in dit geval Jemen – training en gevechtservaring hadden opgedaan. De broers Chérif enSaïd Kouachi vermoordden 12 mensen bij hun aanslag op het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo. Wraak voor de belediging van de Profeet was het motief.

Themanummer: Rijk en veiligheidsregio’s – samen sterker

Thema: Rijk en veiligheidsregio’s – samen sterker
4 Veiligheidsregio’s versterken crisisbeheersing bij overstromingen
6 Versterking risico- en crisisbeheersing stralingsincidenten
9 Bovenregionale samenwerking tussen Defensie en veiligheidsregio’s
12 Bescherming en veerkracht vitale infrastructuur: The Scottish way
13 Kwaliteit en Vergelijkbaarheid
14 Professionalisering crisisbeheersing Bevolkingszorg
15 Nieuw model Grootschalige Geneeskundige Bijstand
16 Plannen die het verschil maken
18 Van regeltoepassing naar risicogerichtheid

Pagina's