Nog niet ingeburgerd : Onderzoek eerste cohorten Wet Inburgering 2013

Op dit moment zijn er ongeveer 60.000 personen die onder de Wet inburgering 2013 (Wi2013) inburgeringsplichtig zijn geworden, maar nog niet aan hun inburgeringsplicht hebben voldaan. De cohorten uit recente jaren zijn logischerwijs nog bezig met hun inburgering. De inburgeringstermijn duurt namelijk drie jaar en kan om diverse redenen meerdere keren worden verlengd. Dat inburgeraars uit de eerste cohorten nog niet aan de inburgeringsplicht hebben voldaan, ligt minder voor de hand.

 

Gevlucht en geland : Psychosociale steun en mentale zorg in Nederland voor jongeren met een vluchtachtergrond

Hoe toegankelijk is de mentale zorg en psychosociale steun voor kinderen die gevlucht zijn naar Nederland? Deze verkenning bestaat uit een literatuurverkenning naar de risico- en beschermende factoren van mentale problemen bij vluchtelingkinderen. En de beschikbare bronnen van psychosociale steun en mentale zorg in Nederland voor deze groep. Ook zijn 18 interviews uitgevoerd met vluchtelingjongeren van 11 tot 18 jaar, om inzicht te krijgen in de bronnen van psychosociale steun die zij raadplegen en in hun ervaringen met mentale zorg.

 

 

De kracht van communities : Eindrapportage van het actieonderzoek met mensen die gevlucht zijn door de oorlog in Oekraïne: wat hebben zij nodig om in Nederland mee te kunnen (blijven) doen?

Executive summary

Binnen dit actieonderzoek zijn 20 mensen direct en 80 mensen indirect (gezinsleden/kinderen die indirect van de doorbraken profiteren) ondersteund. Van onze directe betrokkenheid bij het realiseren van doorbraken hebben we inzichten opgehaald over waar Oekraïense nieuwkomers op dit moment vastlopen in het systeem, wat er juist al goed werkt en hoe we dit systeem kunnen verbeteren. De acht kernthema’s die we in de rapportage naar voren brengen zijn:

 

 

Eergerelateerd geweld in de Syrische gemeenschap : Een verkenning naar achtergronden en verschijningsvormen

De afgelopen decennia zijn diverse publicaties verschenen rondom de problematiek van eergerelateerd geweld in Nederland, maar deze waren hoofdzakelijk gebaseerd op ervaring met en kennis van andere achtergronden dan de Syrische. Sinds het ontstaan van de burgeroorlog in 2011 zijn vele Syriërs hun land ontvlucht. Een groot deel vluchtte binnen de regio, maar eveneens kwamen veel Syriërs naar West-Europa (waaronder Nederland). De Syrische gemeenschap is zeer heterogeen en kent een grote diversiteit aan etniciteit en religieuze stromingen.

 

De verschillende achtergronden van slachtoffers : Seksueel geweld en uitbuiting

Binnen het behandelteam van ARQ Centrum’45 dat zich richt op seksueel gerelateerd geweld en uitbuiting, spreken we dagelijks mensen die slachtoffer zijn geworden van moderne slavernij. Zij lijden aan de gevolgen van psychotrauma, mede opgedaan tijdens de periode
van seksuele uitbuiting. We werken in een multidisciplinair team, waarbij aandacht is voor preventie, behandeling en toekomstoriëntatie. 

 

Column : Wiens leed telt?

Niemand kan dit jaar ontkomen aan het Nederlandse slavernijverleden. En terecht. Het is alleen jammer dat de aandacht voor dit onderwerp is ontaard in een wedstrijd wiens leed het ergste was. In Den Haag wilde de gemeenteraad aanvankelijk twee monumenten: een
voor de Trans-Atlantische slavernij en een voor de koloniale periode in het voormalige Nederlands-Indië. De ingestelde adviescommissie was voorstander van één monument. Juist om de koloniale patronen en denkkaders niet voort te zetten waarin bevolkingsgroepen

Moderne slavernij speelt overal ter wereld

Heropvoedingskampen in Noord-Korea, stadionbouwers in Qatar, maar ook Oekraïense arbeidsmigranten in Nederland: moderne slavernij is wereldwijd een groot probleem. Maar wat is het precies? En wat valt ertegen te doen?

Doorwerkingen van het slavernijverleden

Het Nederlands slavernijverleden is de afgelopen tijd voorpaginanieuws geworden. Van een onderwerp dat niet of nauwelijks in het geschiedenisonderwijs werd behandeld, kwam het recent tot lokale en zelfs nationale excuses voor dat verleden. 
Daarbij werden nogal eens de termen ‘hedendaagse doorwerkingen’ en/of ‘erfenissen’ gebezigd. Om dat te kunnen begrijpen, is het eerst en vooral zaak goed te begrijpen wat slavernij dan is.

Dweilen met de kraan open : De bedreigde ontwikkeling van kinderen in gezinslocaties en de drempel tot adequate (jeugd)hulp

Uit nieuw onderzoek van Defence for Children blijkt dat de ontwikkeling van kinderen in gezinslocaties ernstig wordt geschaad door de slechte leefomstandigheden. Het huidige systeem is desastreus voor het mentale welzijn van de kinderen. Bovendien krijgen kinderen in de gezinslocaties niet de jeugdhulp die ze nodig hebben. Gezinslocaties maken het voor gemeenten onmogelijk hun jeugdzorgplicht op grond van de Jeugdwet uit te voeren. Defence for Children roept de overheid op gezinslocaties in hun huidige vorm als opvangvorm af te schaffen.

Pagina's