De vele gezichten van Leven met oorlog

Gedurende heel 2023 besteden organisaties zoals musea, herinneringscentra en archieven aandacht aan de psychosociale doorwerking van oorlog. Deze doorwerking kan vele vormen aannemen en heeft voor ieder individu een eigen betekenis. In Nederland leven tal van families met herinneringen aan en verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Maar er leven hier ook mensen die meer recentelijk hebben moeten vluchten voor oorlog en geweld. ARQ ontwikkelde samen met de WO2 Herinneringscentra in Nederland de vijfdelige documentaireserie ‘Leven met oorlog’.

Column : Taalverwarring

De taalverschillen op mijn werk zorgen soms voor grappige situaties. Zo ontving onze afdeling als bedankje voor een geslaagde behandeling van een Afghaanse man een prachtige condoleancekaart. Een Koerdische jongen die door een behandeling opgeknapt was en tegen wie ik zei dat hij er een stuk beter uit zag, zag dat als versierpoging en ging daar weinig terughoudend op in. En een Afrikaanse jongen was helemaal van slag toen hij op het whiteboard meende te zien staan wat zijn sterfdatum zou zijn. Feitelijk stond daar de ‘streefdatum van zijn ontslag’ uit de kliniek.

‘Als een verhaal me niet loslaat, ga ik wandelen’

Tolken worden geacht de communicatie tussen twee of meer partijen zo goed mogelijk te laten verlopen en daarbij objectief en neutraal te blijven. Hoe is het om te tolken in gesprekken waar trauma’s aan de orde komen?
Drie tolken vertellen over hun ervaringen.

 

Interview met  

  • Atty Groot is eigenaar van Tolk- en Vertaalbureau Grootrus en docent Russisch aan de Rijksuniversiteit Groningen
  • Alassane Diaby is tolk Frans en Maninka
  • Lud van de Garde is tolk gebarentaal

Culturele genocide en transgenerationeel trauma in Canada : Your ancestor's wildest dreams

O, Canada. Het land dat bekend staat om haar prachtige ongerepte natuur, ijshockey, ahornsiroop en de vriendelijke bevolking. Minder bekend zijn de duistere hoofdstukken die de geschiedenis van het land rijk is. Voor een groot deel van de bevolking zijn deze duistere hoofdstukken slechts geschiedenis, maar voor veel Indigenous Canadezen is het verleden tot op de dag van vandaag voelbaar. Er vond een culturele genocide plaats, de doelmatige vernietiging van cultuur, mens-zijn en taal.

Hoe gaat het met de kinderen? : 100 bezoeken aan de (nood)opvang voor Oekraïners en asielzoekers

Sinds het najaar van 2021 hebben we te maken met (crisis)noodopvanglocaties in Nederland. De reguliere opvang biedt onvoldoende plek voor het aantal asielzoekers dat zich in Nederland meldt. Het systeem zit aan haar grens en doorstroom gaat uiterst traag. Er zijn onvoldoende woningen beschikbaar in Nederland. Daar bovenop komt dat de doorlooptijd van de beslissing op asielaanvragen bij de IND in tien jaar tijd is verdrievoudigd. Daardoor verblijven mensen die asiel aanvragen en statushouders steeds langer in de opvang.

 

Sociale kaart : Landelijk overzicht interculturele ggz en maatschappelijke ondersteuning

Een sociale kaart geeft een overzicht van organisaties die diensten, producten en activiteiten aanbieden voor een specifieke doelgroep. ARQ Kenniscentrum Migratie biedt in deze sociale kaart een landelijk overzicht van cultuursensitieve organisaties die ggz of maatschappelijke ondersteuning bieden.   

 

Werken met de meldcode kindermishandeling: een extra uitdaging bij nieuwkomersgezinnen? : Een verkennend onderzoek naar het toepassen van de meldcode kindermishandeling bij nieuwkomersgezinnen door professionals uit jeugdgezondheidszorg, kinderopvang...

Werken met de meldcode kindermishandeling: een extra uitdaging bij nieuwkomersgezinnen? : Een verkennend onderzoek naar het toepassen van de meldcode kindermishandeling bij nieuwkomersgezinnen door professionals uit jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, onderwijs en Veilig Thuis.

 

De uitdagingen van een nieuw leven : Een kwalitatief longitudinaal onderzoek met Syrische en Eritrese gezinnen

Inleiding 
Nederland heeft de afgelopen jaren relatief veel Syrische en Eritrese statushouders opgevangen. Gemeenten moeten hierdoor meer statushouders huisvesten, ook in de regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ). Deze ontwikkeling heeft er ook toe geleid dat er meer aandacht is gekomen voor de gezondheid van statushouders, en onderzoek hiernaar. Hoe is het met de gezondheid en het welzijn van deze gezinnen gegaan? Dat is de centrale vraag in dit onderzoek. 

Nog niet ingeburgerd : Onderzoek eerste cohorten Wet Inburgering 2013

Op dit moment zijn er ongeveer 60.000 personen die onder de Wet inburgering 2013 (Wi2013) inburgeringsplichtig zijn geworden, maar nog niet aan hun inburgeringsplicht hebben voldaan. De cohorten uit recente jaren zijn logischerwijs nog bezig met hun inburgering. De inburgeringstermijn duurt namelijk drie jaar en kan om diverse redenen meerdere keren worden verlengd. Dat inburgeraars uit de eerste cohorten nog niet aan de inburgeringsplicht hebben voldaan, ligt minder voor de hand.

 

Gevlucht en geland : Psychosociale steun en mentale zorg in Nederland voor jongeren met een vluchtachtergrond

Hoe toegankelijk is de mentale zorg en psychosociale steun voor kinderen die gevlucht zijn naar Nederland? Deze verkenning bestaat uit een literatuurverkenning naar de risico- en beschermende factoren van mentale problemen bij vluchtelingkinderen. En de beschikbare bronnen van psychosociale steun en mentale zorg in Nederland voor deze groep. Ook zijn 18 interviews uitgevoerd met vluchtelingjongeren van 11 tot 18 jaar, om inzicht te krijgen in de bronnen van psychosociale steun die zij raadplegen en in hun ervaringen met mentale zorg.

 

 

Pagina's