De tweede generatie oorlogsslachtoffers: psychopathologische problemen

Definities

Wangh (1964) noemt bij de bespreking van psychologische en psychiatrische problemen van de oorlogsslachtoffers de eerste generatie de generatie die in de concentratiekampen en de gevangenissen vermoord is.

De tweede generatie noemt hij de mensen die uit de hel van de oorlog zijn teruggekomen. De derde generatie zijn de kinderen van de rest die weerkeerde, dus die na de oorlog zijn geboren. Oorspronkelijk hebben wij deze nomenclatuur aangehouden en overgenomen (Musaph, 1973).

Is die oorlog dan nooit afgelopen? Kinderen van ouders met een oorlogsverleden en met psychische problemen

Veel mensen zijn misschien van mening dat er nu eindelijk eens een streep moet worden getrokken onder de Tweede Wereldoorlog. Toch blijkt iedere keer opnieuw dat die verschrikkelijke episode uit de geschiedenis een golfslag teweeg heeft gebracht die nog steeds niet is uitgerimpeld.

De psychische problemen van mensen die zwaar door de oorlog zijn getroffen, hetzij als volwassene, hetzij als kind, mogen inmiddels als bekend worden verondersteld.

Kongsi’s, zelfhulpgroepen voor vrouwen (en mannen), die als kind in een Jappenkamp gezeten hebben

Als kind van 3 jaar werd ik van het ene uur op het andere gescheiden van twee mensen waar ik zielsveel van hield: mijn vader en Hanna, ons kindermeisje. Mijn moeder, mijn 7 jaar oudere zuster en ik moesten voor onze veiligheid uit Makassar weg en naar Java toe. Mijn vader kwam het erf op. er was veel drukte en vervolgens zaten wij drieen in een klein vliegtuig. Daarop volgden 4 jaar gescheiden leven van mijn vader: de Jappentijd en de bersi-ap-tijd. Wij zijn er alle vier levend uitgekomen. Hanna leefde ook nog; ik heb haar alleen nooit meer teruggezien.

De Japanse kampen : nog geen verleden tijd

.Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen en herhaal ze honderd malen alle malen zal ik wenen *

Leo Vroman

De achtergrond van de mensen uit voormalig Indië

Wat een mens nog het meest van een dier onderscheidt is zijn vermogen om zich te verplaatsen. Hij kan op eigen gezag ongehoorde afstanden afleggen en daarbij nieuwe landschappen ontdekken. Hij kan zich ook innerlijk verplaatsen. Dat doet hij als hij leest hoe de wereld van Ot en Sien. van Tom Sawyer en Huckleberry Finn of van het Harlingse jongetje Anton Wachter -uit de serie geschreven door Simon Vestdijk - er uitzag.

Psychotherapie aan oorlogsgetroffenen : psychoanalyse en psychotherapie op psychoanalytische basis aan oorlogsslachtoffers, verzetsdeelnemers en hun kinderen

1 Inleiding

In de zeventiger jaren werd steeds duidelijker dat er een grote en in vele opzichten zelfs toenemende behoefte bestaat aan immateriële hulpverlening voor mensen, van wie het psychische en psychosociale funktioneren in belangrijke mate bepaald wordt door ervaringen die rechtstreeks samenhangen met — of het gevolg zi|n van — gebeurtenissen tijdens de oorlog.

De April-mei-stakingen van 1943

In de geschiedenis van de bezettingsjaren vormen de gebeurtenissen van eind April—begin Mei 1943 een merkwaardige episode: het eerste massale verzet van het Nederlandse volk. Er werd in grote delen van het land spontaan gestaakt, soms heftig en verbitterd, dikwijls ook enigszins aarzelend en weinig demonstratief. Het besluit van Generaal Christiansen van 29 April 1943, dat terugvoering in krijgsgevangenschap van het voormalige Nederlandse leger inhield, lokte in ieder geval verschillende reacties uit.

Westerbork in Beeld en Geluid

In het voorjaar van 1944 legde de Joodse gevangene Rudolf Breslauer het dagelijks leven in het kamp Westerbork vast op film, in opdracht van de Duitse kampcommandant Albert Gemmeker. Gemmeker wilde een ​​professionele Public Relations film produceren, mogelijk om de economische waarde van het kamp te laten zien aan zijn bevelhebbers.

Pagina's