Helpende burgers: wegsturen of niet?

Burgers helpen ten tijde van crises. Slachtoffers helpen, verkeer regelen: alles wat op dat moment nodig is om de situatie
het hoofd te bieden. Wat betekent dat voor de hulpdiensten als die ter plekke komen? Burgers hun gang laten gaan?
Instrueren? Of juist wegsturen?

Weerbaarheid tegen radicalisering en extremisme: Welke factoren bepalen of iemand weerbaar is tegen extremistische invloeden

De afgelopen decennia is veel onderzoek uitgevoerd naar individuele
gevoeligheid voor radicalisering en extremisme. Minder is
bekend over de factoren die mensen juist weerbaar maken tegen
extremistische boodschappen. In opdracht van het WODC en het
NCTV deden wij onderzoek naar (de conceptualisering van) het
begrip weerbaarheid tegen extremisme en de mogelijkheid om deze
weerbaarheid te meten. We hebben een aantal verkennende studies
uitgevoerd naar methoden waarmee weerbaarheid tegen extremistische

Radicx, signaleringstool voor scholen

Om risicofactoren van jongeren in beeld te krijgen en om een
inschatting te kunnen maken of een jongere mogelijk radicaliseert,
is het instrument Radicx ontwikkeld. Dit intervisie-instrument kan
houvast bieden bij een “niet-pluis-gevoel” bij docenten en
argumenten genereren om bijvoorbeeld het netwerk in te schakelen.
Het is geen model om de kans op radicalisering te voorspellen

Opvoeden in niet-westerse migrantengezinnen: Een terugblik en verkenning

Dit verkennende onderzoek belicht de opvoeding door niet-westerse migrantenouders,
vooral vanuit het gezichtspunt van de ouders zelf, maar ook vanuit het perspectief van de
kinderen. Naast een terugblik op eerder – vooral kwalitatief – onderzoek zijn in dit rapport
mogelijkheden onderzocht om op basis van bestaande kwantitatieve onderzoeksgegevens
een algemeen beeld te schetsen van de opvoeding in migrantengezinnen van met name
Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse herkomst. Ter actualisering en verdieping

Kwetsbare bezorgdheid om het milieu

Multilaterale instellingen zoals de Verenigde Naties, Europese Unie en de Wereldbank rekenen milieukwesties in relatie tot
klimaatverandering en –problemen (denk aan water- en luchtvervuiling) tot de grootste wereldwijde problemen.
Duurzaamheid is een mondiaal speerpunt. In dit artikel worden verklaringen voor de bezorgdheid over het milieu binnen
landen verkend. Uiteindelijk is sprake van een paradox.

Voorbereiding op de nafase: hoe staat de psychosociale dimensie ervoor?

De herstelzorg in de nafase van een ramp is een erkend
belangrijk thema binnen rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Toch blijkt herstelzorg het in de praktijk van “de koude
fase” af te leggen tegen andere prioriteiten: veiligheidsregio’s
kiezen bijvoorbeeld eerder voor investeren in acute zorg dan
in herstelzorg. Deze inmiddels meerdere malen bevestigde
constatering vraagt om een realistische visie op de voorbereiding
op de nafase. In deze bijdrage worden actuele
stappen op weg naar zo’n visie op de voorbereiding op de

Themanummer: Radicalisering

Thema: Radicalisering
3 Voorwoord - Ard van der Steur, Minister van Veiligheid en Justitie
4 Samenwerken aan de aanpak van het gewelddadig jihadisme
5 Handreiking en versterkingsgelden aanpak radicalisering
6 Enkele bevindingen uit 10 jaar pedagogisch onderzoek naar radicalisering
8 Radicalisering en de school
9 Hoger onderwijs en radicalisering: geen losse flodder, maar ingebed in
integraal veiligheidsbeleid
11 STERK door socratische lessen
12 Houd kinderen op het rechte pad
13 Radicx, signaleringstool voor scholen

Krachten risico-regelreflex beschreven in 27 voorbeelden

De risico-regelreflex is een term die sinds zijn introductie in
2010 steeds meer gebruikt en herkend wordt door onder
andere bestuurders, volksvertegenwoordigers en ambtenaren.
De risico-regelreflex is de valkuil om zonder goed na te
denken na incidenten of media-aandacht voor risico’s
meteen te besluiten tot extra veiligheidsmaatregelen.
Adequaat omgaan met de risico-regelreflex is een van de
voorwaarden van goed bestuur. Het herkennen van de
risico-regelreflex is een belangrijke eerste stap in het

Sociale media en crises: tips voor overheden en burgers

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit de samenleving. In toenemende mate worden ze ook gebruikt tijdens
crises, maar hoe kunnen sociale media nu adequaat (dat wil zeggen effectief en met beperkte risico’s) gebruikt worden
bij de bestrijding van rampen en crises en waarvoor precies? Dit was het onderwerp van het tweejarig Europese FP-7
onderzoeksproject COSMIC: the COntribution of Social Media In Crisismanagement. Het project heeft geresulteerd in een

Themanummer Magazine Nationale veiligheid en crisisbeheersing: Herijking vitale infrastructuur

Inhoudsopgave:
3 Wat is vitaal? - Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismbestrijding en Veiligheid
4 De herijking vitale infrastructuur Nederland
7 De betrouwbaarheid van het toekomstige elektriciteitsnet
10 Landelijke gasvoorziening is “A-vitaal”
12 Olie en petrochemie - knooppunt in transitie
14 De drinkwatervoorziening: terecht top vitaal!
15 Bewustzijn van Telekwetsbaarheid kan veiligheid vergroten
18 Use free lessons, manage near misses
19 Veiligheid van beide kanten - Rob Bertholee, DG AIVD

Pagina's