Islamitische radicalisering en dreiging van terrorisme : De noodzaak tot verbinding tussen een veiligheids-, zorg- en welzijnsperspectief.

De aanslagen in België, Frankrijk, Australië, Canada, de VS, Denemarken en de dreiging aan de grenzen van fort Europa etsen het gevaar van islamitische radicalisering en terrorisme in Nederland op ieders netvlies. Logisch dat we deze dreiging vooral zien vanuit een veiligheidsperspectief. Tegelijkertijd verliezen we zodoende greep op deze complexe fenomenen. Mensen radicaliseren namelijk in specifieke maatschappelijke en persoonlijke omstandigheden. Veel beleidsmakers en uitvoerende professionals zien dat scherp.

Sidderingen : hoe mensen omgaan met terroristische aanslagen

De vele kanten van terrorisme (zoals jihadisme, radicalisering, terugkeerders, contra-strategieënterrorisme aanpak) krijgen almaar meer serieuze belangstelling. Dat geldt ook - vooral sedert 9/11 - voor de gevolgen van terroristische aanslagen op de samenleving. Daarbij wordt natuurlijk gekeken naar de coping van individuele mensen en een thema als PTSS, maar ook naar de economische en maatschappelijke gevolgen. Hoe lang duurt het alvorens de economie zich weer enigszins heeft hersteld? Hoe veerkrachtig is een samenleving na de aanslag?

Nationale Contraterrorismestrategie 2016-2020

Deze Nationale Contraterrorismestrategie 2016-2020 verbindt alle overheidspartners in de gezamenlijke aanpak van extremisme en terrorisme in Nederland. De strategie bouwt voort op de Nationale Contraterrorismestrategie 2011–2015 en de evaluatie daarvan. De strategie is verder gebaseerd op het verwachte dreigingsbeeld voor de periode 2016-2020, alsmede op de kennis en ervaring die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd. De doelstelling van deze strategie is het bieden van een strategisch kader voor het tegengaan van de terroristische en extremistische dreiging tegen Nederland.

Informatie- en Verwijscentrum Vliegramp Oekraïne : Wat kunnen we leren van nabestaanden en betrokkenen?

Bij de ramp met vlucht MH17 kwamen honderden mensen om het leven. De nationale overheid besloot in de uren na de ramp een website te lanceren: het informatie- en verwijscentrum (IVC).1 Een IVC stelt in staat om online een ‘éénloketfunctie’ neer te zetten waar informatie kan worden samengebracht en gedeeld met betrokkenen. Hans te Brake beschrijft hoe het IVC Vliegramp Oekraïne is opgezet, biedt een inkijk achter de schermen en gaat in op de voornaamste bevindingen van een recente evaluatie.

 

Toolkit herdenking

Het organiseren van een herdenking na een ramp is voor niemand dagelijks werk. Wat komt er bij kijken, wat en wie zijn er bij nodig, wat moet eerst en wat kan wachten? De online Toolkit herdenking biedt zelforganisaties van getroffenen en overheden een plan, tips en concrete instrumenten om de organisatie van een herdenking gestructureerd aan te pakken. Ook de Rijksoverheid maakt gebruik van deze toolkit, aangevuld met een document waarin nog een aantal specifieke overwegingen en aandachtspunten zijn opgenomen.

Acht ontwikkelingen in regionale crisisbeheersing: stof tot nadenken

Enige jaren geleden beschreven we de ingrijpende ontwikkelingen in het werkveld van de veiligheidsregio: van de vorming van de nationale politie tot de lopende regionalisering van de brandweer. Nu maken we opnieuw de balans op. We beschrijven wat wij zien in onze werkpraktijk: van workshops en oefeningen tot evaluaties van incidenten en advies tijdens en direct na crises. In deze bijdrage schetsen we de belangrijkste ontwikkelingen en benoemen we vier punten ter reflectie voor het management en het bestuur van de regio’s.

Themanummer Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing: Versterken crisisbeheersing

Thema: Versterken crisisbeheersing
Inhoud:
4 Leren van crises en crisisoefeningen op de NAC jaardag
6 Leren van crisis? Ken uw brein en benut het voor 100%!
8 Vertrouwen en gezamenlijk belang als cruciale factoren in financiële sector
9 Is de crisisorganisatie van Rijkswaterstaat klaar voor de toekomst?
10 Leren van rampen en crises
11 Nationale crisisorganisatie flexibeler
12 Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen Burgerluchtvaart
15 Nationaal Crisisplan Hoogwater en Overstromingen

De kwetsbaarheidsparadox : méér traumagerelateerde klachten in voor- en tegenspoed

Recent is voor het eerst een vergelijking gemaakt van de prevalentie van post-traumatische stressstoornis tussen 24 landen. Zoals verwacht verklaarde de mate van blootstelling aan schokkende gebeurtenissen in combinatie met sociaaleconomische landkenmerken de onderlinge verschillen voor het belangrijkste deel. De paradoxale bevinding is echter dat trauma-gerelateerde klachten vaker voorkomen in, sociaaleconomisch gezien, minder kwetsbare landen zoals Nederland, Canada en Australië. Als mensen daar een hogere blootstelling ervaren, rapporteren ze vaker klachten.

De jacht van de journalist op ooggetuigen en getroffenen : Het spanningsveld tussen privacy en nieuwsgaring bij calamiteiten

In crisissituaties zijn media de eersten die op de plaats des onheils op zoek gaan naar verhalen. Met authenticiteit en exclusiviteit als het hoogste doel, onder zware tijdsdruk voor primeurs. Wouter Jong, adviseur crisisbeheersing bij het Nederlands Genootschap van Burgemeesters staat samen met Ingrid van Assouw, voogd en tante van Ruben, de enige overlevende van de Tripoliramp (2010), stil bij de impact van deze onstuitbare nieuwshonger op getroffenen en ooggetuigen.

 

Pagina's