Kransen en kraanvogels in Japan

Verslag van een herdenkingsreis naar Japan van de EKNJ.

DVD 61

Oud worden met de oorlog : Achtergronden en inzichten voor verpleegkundigen

Op 4 mei herdenkt Nederland de mensen die de Tweede Wereldoorlog niet overleefden. Dat brengt veel ouderen terug naar die tijd. Sommigen hielden er klachten aan over. U kunt daar in uw dagelijks werk mee te maken krijgen. Hoe herkent u problemen die te maken hebben met ervaringen uit de oorlog? En hoe kunt u oorlogsgetroffenen helpen?

Bloed II:

Bloed II

Macht in liefde en oorlog

 

Een compositie van Cornelis de Bondt (1953), uitgevoerd door het in moderne muziek gespecialiseerde Nederlands Blazers Ensemble en het in de wereld van de oude muziek vermaarde Hilliard Ensemble.

 

Bloed II is een compositie in zeventien delen, waarin Cornelis de Bondt werk van hemzelf en van andere componisten (onder andere Josquin des Prez en Monteverdi) samenbrengt in één verhaal met als centrale thema macht. Macht in liefde en oorlog, maar ook in de ouder-kind relatie.

Partnerrelaties bij jong-getraumatiseerde oorlogsgetroffenen

Over partnerrelaties, over jong-getraumatiseerden en over oorlogsgetroffenen is al veel geschreven, maar nog weinig over de combinatie van die drie onderwerpen. Ik ben geen theoretisch deskundige op dit gebied, maar ik heb wel praktische ervaring. Daarop is het onderstaande gebaseerd.

Vrijwilligers onmisbaar bij eerstelijnsinstellingen voor oorlogsgetroffenen

Beatrice L. Jongkind 1

Joods Maatschappelijk Werk. Stichting 1940-1945, Pelita, Stichting Burger-Oorlogsgctroffcnen cn de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers zijn begeleidende instellingen voor oorlogsgetroffenen. Zij bieden professionele hulp, maar rnaken ook gebruik van vrijwilligers. Voor welke activiteiten werven zij vrijwilligers en waarom? En welke begeleiding bieden zij deze vrijwilligers7

Voorgeschiedenis

Ondersteuning en training

Wendie de Pater 1

Inleiding

Het bieden van ondersteuning en deskundigheidsbevordering aan vrijwilligers die zich inzetten voor oorlogsgetroffenen, hun partners en kin deren is een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van het werk dal zij doen. De erkenning die impliciet uitgaat van deze ondersteuning is daarbij waardevol en motiverend.

Oud worden met de oorlog: de betekenis van het vrijwilligerscontact

H. Siegelaar*

De bijzondere opgaven voor dc oorlogsgetroffene bij het ouder worden

De waarde van het vrijwilligerswerk voor oorlogsgetroffenen, hun partners en kinderen

J. Lansen

Inleiding

Oorlogsgetroffenen zijn hier de oorlogsgetroffenen uit de jaren van de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). In globale zin zijn dat degenen die door allerlei oorlogservaringen in die periode getroffen zijn.

Pagina's