Levensverhalen en psychotrauma : Narratieve exposure therapie in theorie en praktijk

Voor PTSS-patiënten voor wie traumagerichte therapieën zoals CGT en EMDR niet toereikend zijn, is Narratieve Exposure Therapie ontwikkeld. Het doel van NET is de patiënt het overzicht over zijn gehele leven te geven en om de traumatiserende gebeurtenissen te integreren in het levensverhaal. Dit gebeurt op basis van drie pijlers: de chronologische levenslijn, de narratieve exposure en het getuigenisverslag.

NET bij ouderen

PTSS bij ouderen vormt een aanzienlijke, maar vaak verborgen problematiek.
Narratieve Exposure Therapy (NET) is een interventie van vier tot vijftien sessies, gebaseerd op cognitieve gedragstherapie. Daarbij gaat men ervan uit dat traumatische herinneringen geassocieerd zijn met 'hot spots' in het angstnetwerk. De bedoeling is deze te neutraliseren door ze te verankeren in het biografisch geheugen.

Rouw en trauma bij ouderen: Ouder worden en verlies van naasten

Rouw om het verlies van naasten komt vaak voor bij ouderen. Meestal gaat dit niet met psychische problemen gepaard, want veel ouderen beschikken over opmerkelijke veerkracht. Eerdere verlieservaringen of traumatische ervaringen, evenals omstandigheden rond het overlijden van de naaste, kunnen de verwerking van verliezen echter bemoeilijken. Klachten passen bij gecompliceerde rouw, depressieve stoornis en/of posttraumatische stressstoornis (PTSS) kunnen dan optreden.

Narratieve therapieën bij ouderen

Dit hoofdstuk gaat over narratieve therapieën bij ouderen waarbij ingegaan wordt op vragen als: wat is kenmerkend voor ouderen als doelgroep voor psychotherapie? Wat is het belang van levensvragen? Wat wordt verstaan onder narratieve therapie? En wat kan verwacht worden van narratieve therapie bij ouderen?

Themanummer Hagascoop: Cat special

Inhoud:

De CAT-walk: AIOS showen met flair hun creaties 4

Het CAT-project in de studie Geneeskunde in Leiden 7

Dr. M.O. (Maarten) van Aken, internist over ‘De CAT: aanwinst voor de opleiding?’ 8

S.Y.G. (Suzanne) Peeters , SEH-arts, over ‘Wetenschap in de praktijk’ 11

Dr. M.A.E. (Marijke) Mol, medisch informatiespecialist over ‘Vaardig literatuur zoeken: houd de regie over PubMed’ 14

Tien CAT’s van AIOS van diverse specialismen 16 - 33

Medische opleidingen in het HagaZiekenhuis 34

Wil Menninger, een charismatisch pionier

Wil Menninger, een charismatisch pionier

Individuele gevolgen van Traumatisch Verlies: rouw na de Vliegramp Oekraïne

Individuele gevolgen van traumatisch verlies

 

Rouw na de Vliegramp Oekraïne

In deze bijdrage wordt ingegaan op psychische reacties op traumatische verliezen. Daarbij wordt vooral ingegaan op de Vliegramp Oekraïne. Waarom is deze ramp zo enorm ingrijpend? Wat voor psychische reacties kunnen voorkomen in de nasleep van deze ramp? Wanneer kunnen we spreken van psychische stoornissen? en wat voor psychologische zorg is geïndiceerd wanneer van deze stoornissen sprake is?

Grootschalig onderzoek naar decentralisatie jeugdzorg. Bestuurskunde onderzoekt gevolgen voor jeugdzorgprofessionals

Gevolgen van de decentralisatie van de jeugdzorg voor de jeugdzorgprofessional staan centraal in het grootschalig, meerjarig onderzoek bij Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam onder leiding van prof.dr. Bram Steijn. Het in december 2014 gestarte onderzoek wordt uitgevoerd samen met de University of Southampton en ESADE Business School in Barcelona. De uitkomsten van onderzoek dragen bij aan kennis over het succesvol invoeren van grootschalige hervormingen in de publieke sector, en zullen daarnaast worden gebruikt om de jeugdzorg te verbeteren.

Beschikbaar, bereikbaar, betrouwbaar en in beweging: een visie op jeugd-ggz

In de jeugd-ggz helpen we kinderen en jongeren die door een psychische aandoening worden beperkt in hun functioneren. We schatten de aard en ernst van de psychische aandoening in. Dat doen we liefst in een vroeg stadium om snel met de behandeling te kunnen starten. Tijdens de behandeling versterken we de kennis en competenties van jeugdigen en hun omgeving (thuis en op school), zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen aan de samenleving.

Hoofdbehandelaarschap en kwaliteit van zorg: perspectieven van GGZ-cliënten

De minister van VWS en veldpartijen vinden het vanuit het oogpunt van kwaliteit en controleerbaarheid van belang dat er duidelijkheid is over de definitie van hoofdbehandelaarschap. In de brief die de minister in de zomer van 2013 aan de Tweede Kamer schreef, benoemde zij daarbij een limitatieve lijst van beroepen die vanaf 1 januari 2014 in aanmerking komen voor het hoofdbehandelaarschap. Ook kondigde zij onderzoek aan "om toe te kunnen werken naar een op inhoudelijke gronden gebaseerde norm voor het hoofdbehandelaarschap in de generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ".

Pagina's