Psycho-educatie aan vluchtelingen en asielzoekers: Programma's belicht en vergeleken

 Hoe kom je erachter welke vormen van ondersteuning vluchtelingen zoeken? Hoe geef je ze zicht op hun psychische situatie en op de mogelijkheden voor hulp? Hoe help je ze zich actief op te stellen in het te boven komen van de belastende gevolgen van hun ervaringen en van hun huidige omstandigheden? Op verschillende plaatsen in Nederland zijn programma’s ontwikkeld als antwoord op deze vragen. De auteurs, zelf betrokken bij de totstandkoming van een van de besproken programma’s, verwachten veel van de aanpak om psycho-educa-tieve en empowermenttechnieken te combineren.

Beroering over ‘secundaire traumatisering’: Een storm in een glas water?

Begin mei gaf de redactie van het Maandblad Geestelijke volksgezondheid (MGv) een persbericht uit over een nog te verschijnen artikel van Arend Veeninga. Het bericht vermeldde onder andere: Veeninga stelt ‘dat het begrip “secundaire traumatisering” op drijfzand rust: er is geen enkel empirisch bewijs voor. Het omgaan met een getraumatiseerde ouder, partner of patiënt kan zwaar zijn, maar verschilt niet wezenlijk van het omgaan met iemand die lijdt aan, bijvoorbeeld, een ernstige persoonlijkheidsstoornis.

Pessimisme en optimisme in de ama-opvang: zorgen over ama’s

Is het met het huidige vreemdelingenbeleid nog mogelijk verantwoord zorg te geven aan ama’s? Hoe kun je hen nog met goed fatsoen helpen? Die vragen hielden veel bezoekers bezig op het congres ‘Zorgen over ama’s' georganiseerd door Cogis, Pharos en FiCE NL (organisatie ter bevordering van internationale samenwerking in de jeugdzorg) op 7 december jongstleden.

Politiek geweld, staten en naties: fundamenteel probleem van het menselijk samenleven

Ton Zwaan was gastredacteur van het vorig jaar verschenen NIOD-jaarboek Politiek geweld: etnisch conflict, oorlog en genocide in de twintigste eeuw.

Hij schreef de inleiding voor deze bundel die enigszins bewerkt hier volgt. ‘Onder welke voorwaarden kunnen min of meer vreedzame multinationale en multi-etnische samenlevingen bestaan en in stand blijven.’

De glamour van het slachtofferschap: Oorlogsslachtoffers en hun imitatoren

NIOD-onderzoeker David Barnouw sprak in augustus 2005 op het congres ‘Still going strong' voor Joodse kindover-levenden.

Hij schetst de ‘democratisering' van de geschiedschrijving, de toegenomen aandacht voor ‘oral history' en wijst op de gevaren daarvan. Die illustreert hij met een reeks van voorbeelden, vooral uit de oorlogsliteratuur.

De Tweede Wereldoorlog-viersterren-generaal is    vanuit eigen perspectief. Het zullen meer de

allang overleden, de Auschwitz-overlevende, de    verhalen van slachtoffers dan van helden zijn

Een kleine sociologie van het herinneren: Over de sociale context van het autobiografisch geheugen

De autonomie van het autobiografisch geheugen is een veelvuldig gekoesterde en weinig weersproken illusie. Jolande Withuis bespreekt vier niveaus van sociale invloed op het herinneren.

Dit is een uitwerking van de lezing die zij op 25 november jl. hield ter gelegenheid van het mini-symposium van Pelita: ‘Herinneringen aan trauma’s: accuraat en actueel?’

inleiding

Trauma en herinnering: Terug naar de tienerjaren

 

Tijdens het minisymposium ‘Herinneringen aan trauma’s: accuraat en actueel?’ - gehouden op 25 november 2005 ter ere van het afscheid van de voorzitter van Stichting Pelita, de heer Stoové

- was Douwe Draaisma één van de sprekers. In zijn lezing schetst hij dat mensen bij het ouder worden vaker terug gaan naar herinneringen uit de tijd van hun adolescentie en vroege volwassenheid en dat die herinneringen en de interpretaties ervan onderhevig zijn aan verandering.

 

De plaats van EMDR in de behandeling van posttraumatische stressstoornis

EMDR is in korte tijd zeer populair geworden als behandelingsmethode voor posttraumatische stressstoornissen, maar een valide theoretische verklaring over het specifieke werkzame element is tot nu toe niet voorhanden. Voorstanders benadrukken de grote voordelen, vooral de effectiviteit en de gemakkelijke uitvoerbaarheid, evenals de geringe belasting voor de cliënten. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat EMDR even effectief kan zijn als bewezen werkzaam methoden, zoals cognitieve gedragstherapie.

Psychische klachten en het gebruik van de geestelijke gezondheidszorg na de vuurwerkramp Enschede : Een longitudinaal vergelijkend onderzoek.

Achtergrond

Het gebruik van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) van rampgetroffenen ten opzichte van niet-rampgetroffenen en de samenhang met psychische klachten is nauwelijks bestudeerd.

Doel

Onderzoeken of getroffen bewoners van de vuurwerkramp Enschede (mei 2000) meer psychische klachten hebben en meer gebruikmaken van de ggz dan een vergelijkingsgroep. Analyseren van de samenhang tussen ggz-gebruik en psychische klachten bij de getroffenen 2-3 weken en/of 18 maanden na de ramp.

Methode

Pagina's