Vluchtelingen moeten wegwijs krijgen in zorg

Om de gezondheid van vluchtelingen in azc's te waarborgen, moet er  meer worden gedaan om ze wegwijs te maken in de manier waarop in  Nederland de gezondheidszorg is geregeld.

Dit vindt Simone Goosen, beleidsmedewerker van de GGD, die vorig jaar op dit [...] onderwerp promoveerde en er nu over aan de bel trekt.
In Syrie bestaat het fenomeen huisarts niet eens, waardoor mensen niet weten waar ze heen moeten. Syrische artsen kunnen hier een rol bij spelen.
 

Sobere asielopvang, mag dat wel?

Deskundigen hebben grote twijfels bij het kabinetsplan om mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning anders te behandelen dan vluchtelingen met een permanente status.

Mag dat wel, gezien de internationale verdragen die Nederland heeft ondertekend? Lees verder

Thuisopvang helpt vluchteling vaak niet

Zelf een vluchteling opvangen? Steeds meer Nederlanders zijn ertoe bereid, maar voor de asielzoekers zelf is zo'n huiselijke opvang niet wenselijk, vinden professionele hulpverleners.
In logeerkamers verspreid over het land loopt hun gezondheid grotere risico's, doordat hun ongetrainde weldoeners signalen niet goed herkennen.
[...]

Dubbele loyaliteit, dubbele identiteit

Identiteit is geen statische of gestolde eenheid. Het is veeleer een organisch
veranderende, steeds in beweging zijnde systemische notie.
Nergens is dat beter te zien dan bij migranten, die, huis en haard achterlatend,
ook deels hun ‘oude’ identiteit achterlaten en de ontstane
ruimte met wezenlijk nieuwe elementen vullen. Met de fysieke reis
die migranten afleggen, leggen ze ook een reis in hun identiteit af.
Identiteit kan als het ware terugblikkend begrepen worden en is het

Factsheet Gezondheidsbevordering van Vluchtelingen in gemeenten

De toestroom van vluchtelingen naar Nederland is in één jaar verdubbeld. En vluchtelingen met een verblijfsvergunning hebben recht op een dak boven hun hoofd. Gemeenten staan voor de taak om dat te organiseren. Goede begeleiding vanaf het eerste uur is hierbij nodig. Of het nu gaat om kleine aantallen of grotere geconcentreerde groepen vluchtelingen. Als participatie en integratie succesvol verlopen verbetert dit de gezondheid. Omgekeerd kan een slechte gezondheid participatie en integratie in de weg staan.

Meedoen: Een onderzoek naar participatie, welbevinden en begeleiding van hervestigde vluchtelingen

Voor u ligt het rapport ‘Meedoen. Een onderzoek naar participatie, welbevinden en
begeleiding van hervestigde vluchtelingen’. Met dit rapport levert het Centraal Orgaan
opvang asielzoekers een bijdrage aan de kennis en inzichten over hervestigde vluchtelingen
in Nederland.
Binnen het hervestigingsproces hebben naast het COA meerdere organisaties een
belangrijke rol. De samenwerking met onze ketenpartners is de sleutel voor succes.
Wij kijken naar mogelijkheden voor verbetering, waar het onze verantwoordelijkheden

Onzichtbare pijn: Adviezen voor de implementatie van de NHG-Standaard SOLK bij patiënten met een migrantenachtergrond

Pharos heeft in samenwerking met het NHG de publicatie Onzichtbare pijn: adviezen voor de implementatie van de NHG-Standaard SOLK bij patiënten met een migrantenachtergrond ontwikkeld. De publicatie Onzichtbare pijn is bedoeld om huisartsen en praktijkondersteuners toe te rusten bij de behandeling van migranten patiënten met SOLK. Hierin staan adviezen, tips en voorbeeldzinnen gericht op het uitvragen van psychosociale factoren, het uitleggen van SOLK en het verwijzen naar andere zorgverleners.

Cognitieve gedragstherapie bij allochtonen: een cultuursensitieve benadering

In de praktijk is het vaak niet makkelijk om patiënten uit een niet-westerse cultuur te behandelen. Behalve dat de taal een barrière kan vormen, zijn er vanuit de transculturele psychotherapie twee obstakels bekend bij het behandelen van deze patiënten: de neiging tot somatiseren (een klachtenpresentatie met nadruk op lichamelijke klachten) en het ontbreken van een gemeenschappelijk ziekteverklaringsmodel tussen patiënt en therapeut. Samenhangend met het laatste obstakel, komt commitment aan de behandeling moeizaam tot stand.

De meeste slachtoffers spoelen naamloos weg uit onze geschiedenis

Enkele tientallen overlevenden kunnen iets over de ellende voor de kust van Libië navertellen, maar hun verhaal alleen zal niet genoeg zijn om een volgende ramp te voorkomen. Hun verhaal is niet genoeg voor collectieve rouw en herdenking. Lees verder

 

Dit is een gastcolum van Alexa Gratama, jurist en werkzaam in de rechtspraak.

Ethische dilemma’s in de GGZ voor asielzoekers

Professionals in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) worstelen regelmatig met hun persoonlijke en professionele normen en waarden in hun zorg aan asielzoekers. Zo stellen zij zich bijvoorbeeld de vraag of behandeling zinvol is als de psychische problemen van een asielzoeker voornamelijk situationeel bepaald zijn, terwijl het duidelijk is dat betreffende asielzoeker wel ernstig psychisch leed ervaart. Waarden als ‘goed doen’, ‘respect voor autonomie’ en ‘gelijkwaardige verdeling van zorg’ lijken bij dit voorbeeld in conflict met elkaar.

 

Pagina's