Vrijwilligers onmisbaar bij eerstelijnsinstellingen voor oorlogsgetroffenen

Beatrice L. Jongkind 1

Joods Maatschappelijk Werk. Stichting 1940-1945, Pelita, Stichting Burger-Oorlogsgctroffcnen cn de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers zijn begeleidende instellingen voor oorlogsgetroffenen. Zij bieden professionele hulp, maar rnaken ook gebruik van vrijwilligers. Voor welke activiteiten werven zij vrijwilligers en waarom? En welke begeleiding bieden zij deze vrijwilligers7

Voorgeschiedenis

Ondersteuning en training

Wendie de Pater 1

Inleiding

Het bieden van ondersteuning en deskundigheidsbevordering aan vrijwilligers die zich inzetten voor oorlogsgetroffenen, hun partners en kin deren is een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van het werk dal zij doen. De erkenning die impliciet uitgaat van deze ondersteuning is daarbij waardevol en motiverend.

Oud worden met de oorlog: de betekenis van het vrijwilligerscontact

H. Siegelaar*

De bijzondere opgaven voor dc oorlogsgetroffene bij het ouder worden

De waarde van het vrijwilligerswerk voor oorlogsgetroffenen, hun partners en kinderen

J. Lansen

Inleiding

Oorlogsgetroffenen zijn hier de oorlogsgetroffenen uit de jaren van de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). In globale zin zijn dat degenen die door allerlei oorlogservaringen in die periode getroffen zijn.

Zelfhulpgroepen van de Stichting Sociaal Medische Begeleiding

André Hijmans (1918)

De Stichting Sociaal Medische Begeleiding (SMB) is in 1974 ontslaan omdat er bij ex-clienten van Centrum '45, een therapeutisch centrum voor oorlogsgetroffenen, behoefte was aan nazorg. Voor dc SMB begeleid ik zelfhulpgroepen. We geven lekenhulp. ik heb zelf vier jaar psychotherapie gehad van Centrum '45.

Themanummer: Oorlogsschade

- Oorlogsschade: Het maandblad in mei; D.J. Bos;
- Geestelijke oorlogsschade. de oorlog in het maandblad, 1945-2000; J. Withuis;
- Een pakket van cognitief-gedragsgerichte interventies vermindert de symptomen van een obssesieve-compulsieve stoornis (I en II); D.C. Cath

Traumatische oorlogservaringen en psychogeriatrische ziektebeelden

Inleiding

Kan ik op grond van mijn praktijkervaring aangeven of er een relatie kan bestaan tussen traumatische oorlogservaringen en het optreden van psychopathologie in het senium?

Als een dergelijke relatie verondersteld zou kunnen worden, is de tweede vraag: hoe manifesteren zich traumatische oorlogservaringen in psychogeriatrische ziektebeelden?

Tot slot: zou er een verband kunnen worden verondersteld tussen deze ervaringen en het optreden van organische psychosyndromen, zoals de ziekte van Alzheimer en de multi-infarctdementie?

 

Interview met Dolf Winkler en Ben Bouman

Premier Obuchi heeft namens de Japanse regering spijt betuigd voor het leed dat is aangedaan aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Dolf Winlkler (Stichting EKNJ) en Ben Bouman (Stichting Japanse Ereschulden) discussiëren over het nut hiervan.

DVD 73

Doorziekende terreur: Oorlogsgetroffenen vanuit het dubbele perspectief van huisarts en lotgenoot

Oorlogsgetroffenen is een arbitraire term. Slachtoffers van systematische nazi-vervolgingen en van de Japanse kampen, oud-verzetsstrij-ders. en militaire en burgerslachtoffers van de krijgshandelingen in engere zin werden er eerst onder begrepen. In het, later ontstane, besef dat de trauma’s meestal niet in een enkele generatie zijn uitgerimpeld. ging men ook doelen op nakomelingen van de genoemde groepen. Nog weer later kwam er aandacht voor de problemen van kinderen van ‘foute’ ouders.

Pagina's