(H)erken meer stemmen in het historische verhaal

“The enemy is someone you can eat”, zo zei dr. J.H.B. den Ouden in 1981 tijdens een college Culturele Antropologie voor Wageningse sociologiestudenten. Het onderwerp van het college was stammenstrijd binnen een tribale samenleving. In sommige van deze samenlevingen werd de vijand niet gezien als medemens, maar als een dier. Je kon er mee doen wat je wilde, zoals… opeten. Wat duidelijk was: voor de vijand golden andere regels dan voor stamleden.

Klein Duimpje en de Tweede Wereldoorlog : Een serie verkenningen over de Tweede Wereldoorlog in de Europese ministaten : Deel 1: Andorra

Kleine staten in alle staten. Het zij verre van mij om met deze titel de indruk te geven als zou de Tweede Wereldoorlog een sprookje zijn geweest voor de kleine landen van Europa, die al dan niet hevig betrokken raakten in die strijd. Ik wilde uitzoeken hoe men daar de oorlog had beleefd en hoe de bezetting was verlopen of misschien zelfs was voorkomen.

Themanummer : Omgaan met zwarte bladzijden

Inhoud:

(H)erken meer stemmen in het historische verhaal

Omgaan met zwarte bladzijden

Leidde het Duitse kolonialisme tot de Holocaust?

Het weergeven van leed

Golven olie en vrachten bauxiet

Psychodiagnostiek bij vluchtelingen : Een lange zoektocht naar een goede start van behandeling

 

Hoe kunnen we vluchtelingen die kampen met ernstige psychische problemen naar aanleiding van ingrijpende gebeurtenissen, adequaat diagnosticeren en effectief behandelen? Dit is een vraag die in het huidige tijdsgewricht alleen maar aan importantie en urgentie wint.

 

Wat is het GGZ-beleid in Nederland?

Vanwege de hervorming van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) per 1 januari 2015, valt een groot deel van Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Er gelden een aantal uitzonderingen. Allereerst de langdurige GGZ, waarbij er aaneengesloten verblijf van drie jaar is, valt per 2015 onder de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz). Ook de jeugd­GGZ, deze valt per 2015 voor het grootste deel onder de Jeugdwet. Tot slot zijn er ook in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een aantal nieuwe taken opgenomen die betrekking hebben op de GGZ. 

Dilemma's bij de beoordeling van verzet

Hoe werd het gedrag en het handelen van mensen na de oorlog beoordeeld? Bijvoorbeeld: wat was nu eigenlijk verzet? En hoe werd daar in de loop der jaren, met name binnen Stichting 1940-1945, over gedacht? Het was duidelijk: voor de slachtoffers van het verzet moest worden gezorgd. Maar wie waren de slachtoffers van het verzet, voor wie moest worden gezorgd, met andere woorden, wat waren de criteria waaraan moest worden voldaan om voor die zorg in aanmerking te komen, en door wie moest worden beslist of iemand voor die zorg in aanmerking kwam?

De Tsjetsjeense oorlogen : Van onafhankelijkheidsstrijd naar terrorisme

Rusland vecht rond de eeuwwisseling twee oorlogen uit tegen rebellen in de opstandige deelrepubliek Tjetsjenië. De strijd breekt los na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie als Tsjetsjenen hun kans schoon zien en de onafhankelijkheid uitroepen. Moskou, bang voor presedentwerking, grijpt hard in, maar slaagt er aanvankelijk niet in de opstand de kop in te drukken. In de periode tussen 1996 en 1999 verandert het karakter van de strijd. De Tsjetsjeense strijders, vaak gesteund vanuit het buitenland, radicaliseren en religie wordt de drijvende kracht achter het onafhankeljkheidsstreven.

De invloed van schuldgevoelens op posttraumatische stressklachten

 

Schuld en posttraumatische stress stoornis (PTSS): dat er een relatie bestaat is bekend, maar hoe die relatie precies werkt is onduidelijk. Recent experimenteel onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen suggereert dat schuldgevoelens een actieve rol hebben bij het ontstaan van PTSS. 

 

PTSS en schuld 

Deskundigheidsbevordering in hospices : Een interview met Josée Netten

 

‘De dood kan gewelddadig zijn, abrupt, onverwacht, maar soms ook zacht en genadig,’ zegt Josée Netten, psycholoog, cultureel antropoloog en trainer. ‘Het heeft mij altijd verwonderd en getroffen dat rouwenden zo vaak in de kou staan en niet erkend worden in hun pijn en verdriet. Ik heb gemerkt dat in dit verband de context waarin de dood aan de orde is van wezenlijk belang is.

 

 

'Veel oud leed en onrust bij machinisten na bakfietsdrama Oss'

Wim Eilert van de vakbond voor rijdend personeel (VVMC) pleit ervoor om spoorwegovergangen door ondergrondse tunnels te vervangen om ongelukken zoals in Oss te voorkomen. Want behalve veel leed bij de familie in Oss en de omgeving, is het werk voor machinisten vaak niet zonder traumatische incidenten zoals suïcide en ongelukken op het spoor. 

 

Interview met Liesbeth Renckens(IPV)

Pagina's