Trauma en Diversiteit

Nederland kent ruim drie miljoen inwoners met een migratieachtergrond. Deze mensen zijn hier zelf naartoe geëmigreerd of gevlucht, of zijn nakomelingen van migranten of vluchtelingen. Vanwege hun ervaringen en het leven ‘tussen twee culturen’, kampt deze groep met een verhoogd risico op psychopathologie zoals angststoornissen, depressie en posttraumatische stressstoornis (PTSS). Tegelijkertijd worden zowel jongeren als volwassenen met deze achtergrond minder goed bereikt door de GGz. Zo ontvangen zij niet altijd de zorg die bij hen past en zijn de behandelresultaten verontrustend vaak onder de maat. De problemen die deze mensen blijven ervaren staan een volwaardig deelnemen aan en functioneren in de maatschappij in de weg, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsparticipatie.

 

In de afgelopen decennia zette de sector in op verbetering door bestaande behandelingen cultuursensitief te maken en professionals culturele competenties aan te leren. Op deze manier worden evidence-based behandelingen effectiever toegesneden op de doelgroep. De ontwikkellijn Trauma en Diversiteit beoogt precies dit te doen. We zorgen dat GGz professionals over cultuurspecifiek gereedschap beschikken om de doelgroep optimaal te benaderen en begeleiden. Op deze manier beogen we behandeldoelen vaker en sneller te bereiken. We delen deze kennis door middel van (vaardigheden)trainingen en cursussen. Daarnaast richt de lijn zich op wetenschappelijk onderzoek naar voorspellende factoren van klachtenbeloop en behandeleffectiviteit. Op deze manier vergroten en verdiepen we kennis over de rol van diversiteit in preventie, screening, diagnostiek, en (specialistische) zorg. Al deze kennis en kunde wordt gebundeld in de Generieke Module Diversiteit, een kwaliteitsstandaard die momenteel - in nauwe samenwerking met tal van experts, GGz organsiaties en ervaringsdeskundigen - wordt ontwikkeld (www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl/project/generieke-module-diversiteit).

 

Door Jeroen Knipscheer, senior onderzoeker en coördinator van deze ontwikkellijn.

Referentie: 
2016