Samen beslissen met ROM als informatiebron : kwalitatief onderzoek onder cliënten

Achtergrond: Acht ggz-organisaties hebben in de periode 2019-2022 gewerkt aan de doorontwikkeling en implementatie van ‘Samen beslissen met routine outcome monitoring (ROM) als informatiebron’.

 

Doel: Inzicht krijgen in behoeften en ervaringen van cliënten met samen beslissen en ROM, en onderzoeken welke implementatieaanpak dit vraagt.

 

Methode: Exploratief, kwalitatief onderzoek bestaande uit semigestructureerde interviews en focusgroepen met cliënten (n = 101) in behandeling bij ggz-organisaties verspreid over Nederland.

 

Resultaten: Cliënten vonden samen beslissen belangrijk. Voor een goede toepassing vonden zij generieke aspecten (luisteren, vertrouwen, volledige informatie en gelijkwaardige inbreng) én maatwerk (aansluiten bij hulpvraag en bij elk besluit metacommunicatie over de rolverdeling tussen cliënten, naaste(n) en behandelaren, en wijze van informatievoorziening) van belang. Cliënten waardeerden ROM als informatiebron bij samen beslissen, mits vragenlijsten niet te lang waren, aansloten bij de problematiek en uitkomsten besproken werden.

 

Conclusie: Samen beslissen met ROM is in de ggz nog niet breed geïmplementeerd. Dit vraagt een blijvende stimulans en evaluatie ervan. De toepassing kan verbeteren door (na)scholing van behandelaren en ondersteuning van cliënten met betrokkenheid van naaste(n), ervaringsdeskundigen en psycho-educatie. Cliënten waarderen ROM als hulpmiddel bij samen beslissen; inzage in de eigen ROM is hierbij nuttig.

Referentie: 
M.J. Metz, M.M. van Bueren, M. van Dijk, G.E. van Son, I. Bramsen, A.D. Boenink, A.T.F. Beekman | 2023
In: Tijdschrift voor Psychiatrie ; ISSN: 0303-7339 | 65 | 5 | mei | 301-307
https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/nl/tijdschrift/last_issue/2023/5/50-13165_Samen-beslissen-met-ROM-als-informatiebron-kwalitatief-onderzoek-onder-clienten
Trefwoorden: 
clienten, Geestelijke gezondheidszorg, methodologie, Onderzoek, Psychoeducatie, Routine Outcome Monitoring (ROM)