Psychosociale impact van de aardbevingen in Groningen : een analyse van beschikbare onderzoeken

De aandacht voor de psychosociale impact van de gaswinningsschade is recent sterk toegenomen. Er worden middelen vrijgemaakt voor extra ondersteuning en er wordt gezocht naar een goede aanpak daarvoor. Echter, om te komen tot een passende aanpak is eerst goede beeld- en oordeelsvorming noodzakelijk. Vanuit inzicht in de verwachte en feitelijke behoeften, gezondheidsproblemen, risicofactoren en beschermende factoren (hierna gezondheidsbeïnvloedende factoren) van individuen en gemeenschappen, kunnen bestuurders en organisaties gericht besluiten nemen over wat nodig is. Vanuit een analyse van de onderzoeken naar de problematiek in Groningen en een quickscan van literatuur over gezondheidsbeïnvloedende factoren in vergelijkbare situaties gaan we in deze rapportage in op de vraag:

 

Wat weten we uit bestaande onderzoeken over psychosociale effecten van de aardbevingen in Groningen en hoe kunnen we dat duiden vanuit bredere kennis van behoeften en gezondheidsbeïnvloedende factoren in vergelijkbare situaties?

 

Deze vraag is uitgewerkt in drie deelvragen:

1. In hoeverre is er oog voor de psychosociale impact van de bevingen in het gebied?

2. Welke gezondheidsaspecten zijn onderzocht?

3. Wat weten we uit de literatuur over gezondheidsbeïnvloedende factoren en hoe spelen die een rol in Groningen?

 

Ten slotte kijken we naar de aanknopingspunten voor verbetering die uit de conclusies van deze analyse naar voren komen, en doen we op grond daarvan enkele aanbevelingen.

Referentie: 
Dr. Jorien Holsappel, Wera van Hoof MSc, Jurriaan Jacobs MSc, Dr. Michel Dückers | 2017
19 pagina's | [Diemen] : Impact, partner in Arq
http://www.impact-kenniscentrum.nl/sites/default/files/domain-26/documents/def_cbs_psychosociale_impact_aardbevingen-26-15173322951567983668.pdf
Trefwoorden: 
aardbevingen, beleid, Groningen, psychosociale gevolgen, rampen
Affiliatie auteur(s):