Opvoeden in niet-westerse migrantengezinnen: Een terugblik en verkenning

Dit verkennende onderzoek belicht de opvoeding door niet-westerse migrantenouders, vooral vanuit het gezichtspunt van de ouders zelf, maar ook vanuit het perspectief van de kinderen. Naast een terugblik op eerder – vooral kwalitatief – onderzoek zijn in dit rapport mogelijkheden onderzocht om op basis van bestaande kwantitatieve onderzoeksgegevens een algemeen beeld te schetsen van de opvoeding in migrantengezinnen van met name Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse herkomst. Ter actualisering en verdieping zijn er in 2015 daarnaast enkele focusgroepgesprekken gehouden met migrantenouders en met professionals die werkzaam zijn in het onderwijs, in de zorg of bij de gemeente en die in die hoedanigheid vaak met migrantenouders of hun kinderen te maken hebben. We besteden aandacht aan verschillende thema’s, zoals de omstandigheden waarin deze gezinnen leven, wat ouders belangrijk vinden in de opvoeding, welke opvoedmethoden zij hanteren, waar zij zich zorgen over maken en welke steun zij bij hun opvoedtaak vanuit hun omgeving krijgen. Ook gaan we in op het welzijn van migrantenkinderen en de rol die de opvoeding daarbij kan spelen. Tot slot bespreken we wat dit verkennende onderzoek heeft opgeleverd en welke vervolgstappen nodig zijn om nog meer zicht te krijgen op de opvoeding in niet-westerse migrantengezinnen. Aan dit rapport is meegewerkt door collega’s van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (hoofdstuk 2), het Centraal Bureau voor de Statistiek (hoofdstuk 2), de Universiteit Utrecht (hoofdstukken 3 en 4), het Verwey-Jonker Instituut (hoofdstuk 6), het Rotterdams Instituut voor Sociaalwetenschappelijk Beleidsonderzoek (hoofdstuk 7) en onderzoeksbureau Veldkamp (aanvullende focusgroepgesprekken). Mede namens de redactie wil ik de gastauteurs hartelijk bedanken voor hun waardevolle bijdragen en de prettige samenwerking.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: