Online Veteranenpanel: begrip, waardering en contact, deelrapportage over veteranen met veel behoefte aan steun en nazorg/ Yvon de Reuver

In mei 2011 publiceerde het Veteraneninstituut (Vi) de rapportage van de eerste peiling van het Online Veteranenpanel. Dit panel wordt, in opdracht van het Vi, beheerd door Blauw Research. Deze eerste peiling was gericht op opvattingen, wensen en behoeften van veteranen wat betreft erkenning en zorg. Op verzoek van De Basis is een analyse gemaakt van de uitkomsten van deze peiling, specifiek gericht op de deelnemers die hebben aangegeven veel tot zeer veel behoefte te hebben gehad aan steun en nazorg na terugkeer van de uitzending. Deze groep deelnemers bestaat uit 449 respondenten, wat neerkomt op 14% van het totaal aantal deelnemers aan het eerste panel. Om meer te weten te komen over deze specifieke groep is een vergelijking gemaakt met twee andere groepen, namelijk een groep bestaande uit deelnemers die aangaven weinig of matige behoefte aan nazorg gehad te hebben (1401 respondenten / 43,6%) en een groep deelnemers die aangaf helemaal geen behoefte te hebben gehad aan nazorg (1259 respondenten / 39,1%). De rapportage is tot stand gekomen door een analyse uit te voeren op de data uit de eerste peiling van het online veteranenpanel. Er is bekeken hoe de respondenten in de drie groepen met verschillende behoefte aan nazorg op de vragen uit de enquête antwoordden en vervolgens zijn deze antwoorden met elkaar vergeleken. De verschillen tussen de antwoorden van de drie groepen die in deze analyse naar voren kwamen, zijn statistisch getoetst op significantie met behulp van de Chi-test. Waar dat relevant was is ook een correlatietest uitgevoerd, om te toetsen of een waarde toe- of afnam naarmate de behoefte aan nazorg toe- of afnam. Bij de tabellen waarbij dat relevant is wordt de waarde van X² (waarde resulterend uit de Chi-test) weergegeven. Wanneer uit de Chi-test is gebleken dat het resultaat significant is, is dit in de tabel of figuur met een * aangegeven. Bij de tabellen met gegevens waar de Chi-test niet op uit te voeren is, zoals die over leeftijd en over kwalitatieve antwoorden, wordt de waarde van X² uiteraard niet vermeld. Op de vraag hoeveel behoefte aan nazorg men heeft gehad, antwoordden 108 respondenten (3,4%) „weet niet.. Wanneer er percentages over de gehele deelnemersgroep worden weergegeven in deze rapportage, zijn de antwoorden van deze groep deelnemers meegenomen. Dat wil zeggen dat wanneer er in een tabel bovenaan een kolom „gehele deelnemersgroep. staat, deze kolom gegevens bevat uit de eerste rapportage over het online veteranenpanel, toen er nog geen onderscheid was gemaakt tussen respondenten met verschillende behoefte aan nazorg en degenen die bij de vraag over nazorg „weet niet. antwoordden er nog niet uitgefilterd waren. Het is desalniettemin nuttig deze percentages ook in deze rapportage te vermelden om te kunnen vergelijken hoe de opvattingen van een groep met een bepaalde behoefte aan nazorg zich verhouden tot die van de gehele deelnemersgroep. Bij de opbouw van dit rapport is dezelfde indeling aangehouden als in de eerste rapportage over het online veteranenpanel, geschreven in mei 2011. Eerst worden de diverse kenmerken van de deelnemers met elkaar vergeleken. Vervolgens wordt bekeken of de groepen deelnemers verschillend tegen de veteranenstatus aankijken. Daarna wordt hun mening over erkenning en waardering ten opzichte van veteranen getoetst. Dan worden de toelichtingen over de behoefte aan nazorg van de groep met (zeer) veel behoefte aan nazorg belicht, waarna de bekendheid met informatie en contactmogelijkheden van de drie groepen met elkaar wordt vergeleken. Vervolgens worden de behoefte en de vormen van contact met andere veteranen per groep bekeken en worden die resultaten met elkaar vergeleken. Ten slotte worden er aan de gepresenteerde resultaten een aantal conclusies verbonden. Na de presentatie van deze resultaten en conclusies worden enkele aanbevelingen gedaan.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Trefwoorden: 
vredesmissies (VN), veteranen, nazorg, lotgenotencontact, statistieken, Onderzoek
Plaatsingscode: 
s8.2 REU | KOC/Veteraneninstituut