Humanitarian emergencies

Een humanitaire crisis is een gebeurtenis of reeks gebeurtenissen die een wezenlijke bedreiging vormt voor de gezondheid, de veiligheid of het welbevinden van een gemeenschap of grote groep mensen; meestal betreft het een uitgestrekt geografisch gebied. Zo’n humanitaire crisis wordt veelal ‘complex’ genoemd als er sprake is van:

  • grootschalig geweld met veel sterfgevallen;
  • vluchtende mensenmassa’s;
  • grote maatschappelijke en economische schade;
  • de noodzaak tot grootschalige humanitaire hulp;
  • politieke of militaire belemmeringen voor de humanitaire hulpverlening;
  • aanzienlijke veiligheidsrisico’s voor humanitaire hulpverleners.

Psychische en sociale problemen onder de getroffenen van een humanitaire crisis zijn sterk met elkaar verbonden. Overwegend sociale problemen kunnen al langer bestaan (bv. extreme armoede, politieke onderdrukking), maar ook voortkomen uit de crisis (bv. het uiteenvallen van gezinnen en sociale netwerken). Evenzo kunnen aanwezige psychische problemen al vooraf hebben bestaan (bv. ernstige psychiatrische stoornissen) of door de crisis zijn uitgelokt (bv. stress, depressie of angststoornissen).

Bij psychische problemen onder getroffenen van grootschalig geweld gaat het dus om veel meer dan alleen psychiatrische stoornissen zoals PTSS.

Psychosociale interventies dienen zich dan ook zowel te richten op het versterken van binnen de gemeenschap en families bestaande steunsystemen als op specifieke, specialistische hulpverlening, en daarmee de scheiding tussen psychosociale en trauma-gerichte hulp overbruggen.

Zie de relevante Engelstalige artikelen.

Voor meer informatie, neem contact op met Pim Scholte.

Referentie: 
2015