Handreiking actieve rol statushouders : betrek hen bij de plannen en uitvoering van uw (gezondheids)beleid

Gezondheid en de mate waarin een statushouder integreert en meedoet in de Nederlandse samenleving hangen met elkaar samen. Statushouders met een goede gezondheid leren in de regel makkelijker de Nederlandse taal en vinden eerder betaald werk. Omgekeerd kan maatschappelijke participatie zorgen voor een betere ervaren gezondheid. Het actief betrekken van statushouders is een belangrijke succesfactor bij het bevorderen van hun gezondheid en het versterken van hun veerkracht en zelfredzaamheid. De valkuil is dat we veel voor hen gaan bedenken en niet samen met hen. Betrokkenheid van statushouders bij het gezondheidsbeleid en de in te zetten interventies, maatregelen en activiteiten in gemeenten helpt om het beoogde effect te verkrijgen. Het zorgt voor inclusie en bevordert eigenaarschap. Statushouders hebben vaak een waardevolle en realistische inbreng over de praktische gevolgen van plannen en voorstellen. Zij kunnen als partner meedenken over hoe groepen bereikt kunnen worden, bruggen slaan en netwerken verbinden. Ook kunt u statushouders die al langer in de gemeente wonen betrekken bij voorlichting en andere ondersteuning die u inzet voor statushouders die nieuw in de gemeente zijn. Veel vluchtelingen geven aan hier van harte aan mee te willen werken. Actief betrekken van statushouders vraagt wat van u, maar levert ook veel op. Door met hen in gesprek te gaan wordt enerzijds duidelijk welke competenties en talenten individuele statushouders hebben en anderzijds met welke gezondheidsproblemen zij kampen en wat daar aan te doen is. Zij kunnen zelf bijdragen aan het vinden van oplossingen. Het vraagt van u als gemeenteambtenaar (of degene aan wie u deze taken uitbesteedt) om statushouders te leren kennen, met hen in gesprek te gaan, hen verantwoordelijkheid te geven en te zorgen voor condities die hen ondersteunen. Dit vraagt om maatwerk, rekening houdend met de lokale context. Het is de kunst om in te spelen op de energie en kansen in uw eigen gemeente. Uiteraard wordt een aantal uitvoerende taken belegd bij andere organisaties zoals de GGD of welzijnsorganisaties. Ook in uw opdrachtgeverschap en regierol kunt u stimuleren dat statushouders door deze organisaties actief betrokken worden. In deze handreiking leest u waar u statushouders bij kunt betrekken en op welke manieren u dit vorm kunt geven.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Jacqueline Mulders | 2017
17 pagina's | [Utrecht] : Pharos
http://www.pharos.nl/documents/doc/handreiking_actieve_rol_statushouders.pdf
Onderdeel van het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders