Empowerment module voor asielzoekers & slachtoffers van mensenhandel : Informatie voor verwijzers

De empowerment module 7ROSES (Recovery Oriented Survivor Empowerment Strategies) wordt aangeboden aan deelnemers waarbij een posttraumatische stressstoornis is vastgesteld en die moeite hebben met zichzelf staande te houden binnen de huidige leefomgeving. De deelnemer volgt deze module als een onderdeel van zijn/haar behandeling binnen de ARQ zorggroep (Equator/Centrum 45).

De module richt zich o.a. op herstel van eigen krachten, functioneren en het leren inzetten van hulpbronnen in de omgeving. In deze module oefent een deelnemer met nieuw gedrag en leert hiermee een actieve rol te nemen in zijn/haar eigen herstel. Deze module is gebaseerd op verschillende herstelgerichte behandelmethodieken (SRH/ACT)* en op de ervaringen van zes Europese partnerorganisaties die zich o.a. inzetten voor de empowerment van asielzoekers.

De module is flexibel inzetbaar en is gekaderd aan de hand van het internationale CHIME* framework. Indien gewenst kan deze module op locatie aangeboden worden.

Referentie: 
2016
2 pagina's | Diemen : Equator Foundation