De waardering van de zes dimensies van positieve gezondheid in de ggz

Achtergrond

Huber e.a. introduceerden in 2011 een nieuw, dynamisch concept van gezondheid. De brede interpretatie van gezondheid wordt positieve gezondheid genoemd, wat uitgewerkt is in zes dimensies. Bij onderzoek binnen de algemene gezondheidszorg (AGZ) naar dimensies van gezondheid bleek dat patiënten zingeving en sociaal-maatschappelijke participatie belangrijker vonden dan artsen en beleidsmakers. Binnen de ggz is tot nu toe geen onderzoek hiernaar gedaan.

 

Doel

Onderzoeken hoeveel waarde patiënten, behandelaars en beleidsmakers hechten aan elk van de zes dimensies als onderdeel van iemands gezondheid, in de ggz in vergelijking met de AGZ.

 

Methode

In een crosssectioneel vergelijkend onderzoek vulden patiënten (n = 458), behandelaars (n = 250) en beleidsmakers (n = 47) van twee grote ggz-instellingen in Nederland een onlinevragenlijst in. De resultaten werden vergeleken met originele data van Huber e.a. (2016), met ANCOVA, gepaarde t-toetsen en cohens d.


Resultaten

Patiënten in de ggz hechtten significant meer waarde aan de dimensie dagelijks functioneren dan behandelaars en beleidsmakers, net als in de AGZ. Opvallend was dat alle drie de onderzochte groepen in de ggz significant hoger scoorden op de waarde die zij hechtten aan zingeving, mentaal welbevinden en sociaal-maatschappelijke participatie in vergelijking met de AGZ.

 

Conclusie

Patiënten, behandelaars en beleidsmakers binnen de ggz lijken veel waarde te hechten aan de zes dimensies van positieve gezondheid. Onze bevindingen ondersteunen daarmee de holistische benadering in de ggz in plaats van een strikt ‘ziektemodel’. Wel is er nog een hiaat voor dagelijks functioneren en blijft de vraag in hoeverre naar zingeving gehandeld wordt. Het verdient aanbeveling hier vervolgonderzoek naar te verrichten.

 Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
D.T.M. van de Loo, N. Saämena, P. Janse, M. van Vliet, A.W. Braam | 2022
In: Tijdschrijft voor Psychiatrie : ISSN: 0303-7339 | 64 | 2 | februari | 87-93
https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/64-2022-2-artikel-loo.pdf
Trefwoorden: 
Behandelaars, beleid, demografie, Geestelijke gezondheid, Onderzoek, participatie, patienten, vragenlijsten