De uitdagingen van een nieuw leven : Een kwalitatief longitudinaal onderzoek met Syrische en Eritrese gezinnen

Inleiding 
Nederland heeft de afgelopen jaren relatief veel Syrische en Eritrese statushouders opgevangen. Gemeenten moeten hierdoor meer statushouders huisvesten, ook in de regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ). Deze ontwikkeling heeft er ook toe geleid dat er meer aandacht is gekomen voor de gezondheid van statushouders, en onderzoek hiernaar. Hoe is het met de gezondheid en het welzijn van deze gezinnen gegaan? Dat is de centrale vraag in dit onderzoek. 

Methode
Via Stichting Vluchtelingenwerk ZWN en Eritrese sleutelfiguren zijn in totaal vijftien Syrische en Eritrese statushouders gezinnen geworven, woonachtig in Zuid-Holland Zuid. In een periode van drieënhalf jaar werden zij elk half jaar geïnterviewd, meestal thuis en vaak met behulp van een tolk. De interviews zijn geanalyseerd en in dit rapport staan de bevindingen en adviezen om statushouders zich onderdeel van de maatschappij te kunnen laten voelen, waarbij de mentale en fysieke gezondheid wordt bevorderd.

Resultaten
De resultaten van ons onderzoek hebben we geclusterd in drie aan elkaar gerelateerde thema’s. Het eerste thema gaat in op de diep gevoelde wens van gezinnen om een zelfredzaam en zelfstandig bestaan op te bouwen in Nederland. De mate waarin dit lukt verschilt uiteraard  per gezin. Een groot deel van de gezinnen ervaart echter, ook na afronding van het inburgeringstraject, nog onvoldoende zelfredzaamheid en zelfstandigheid om volwaardig mee te doen in de samenleving. Dit wordt beïnvloed door de Nederlandse taalvaardigheid, beperkte mobiliteit, moeite om duurzaam betaald werk te vinden en een kwetsbare financiële positie. Gezinnen die in hun sociaal netwerk sleutelfiguren hebben, lijken daar baat bij te hebben in de vorm van hulp bij problemen of toegang tot werk. De gezinnen zijn allemaal blij in Nederland te zijn en zich veilig en dankbaar voelen.

 

Referentie: 
C. Kenens, E. Huysman, J. van Veelen, C. Luijendijk & A. Mellaard | 2023
39 pagina's | Dordrecht : GGD Zuid-Holland Zuid
https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/assets/uploads/DGJ/Kennisprogramma/Rapport_statushouders_tweede-rapportage_LR_04.pdf
Trefwoorden: 
Aanbevelingen, beleid, Burgerschap, Eritrea, families, Geestelijke gezondheidszorg, gezinnen, gezondheid, interviews, migranten, Nederland, Onderzoek, Syriërs, veerkracht, vluchtelingen, zelfredzaamheid