Trauma en Diversiteit

Nederland kent ruim drie miljoen inwoners met een migratieachtergrond. Deze mensen zijn hier zelf naartoe geëmigreerd of gevlucht, of zijn nakomelingen van migranten of vluchtelingen. Vanwege hun ervaringen en het leven ‘tussen twee culturen’, kampt deze groep met een verhoogd risico op psychopathologie zoals angststoornissen, depressie en posttraumatische stressstoornis (PTSS). Tegelijkertijd worden zowel jongeren als volwassenen met deze achtergrond minder goed bereikt door de GGz.

Sociale kaart : Landelijk overzicht interculturele ggz en maatschappelijke ondersteuning

Een sociale kaart geeft een overzicht van organisaties die diensten, producten en activiteiten aanbieden voor een specifieke doelgroep. ARQ Kenniscentrum Migratie biedt in deze sociale kaart een landelijk overzicht van cultuursensitieve organisaties die ggz of maatschappelijke ondersteuning bieden.   

 

Werken met de meldcode kindermishandeling: een extra uitdaging bij nieuwkomersgezinnen? : Een verkennend onderzoek naar het toepassen van de meldcode kindermishandeling bij nieuwkomersgezinnen door professionals uit jeugdgezondheidszorg, kinderopvang...

Werken met de meldcode kindermishandeling: een extra uitdaging bij nieuwkomersgezinnen? : Een verkennend onderzoek naar het toepassen van de meldcode kindermishandeling bij nieuwkomersgezinnen door professionals uit jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, onderwijs en Veilig Thuis.

 

De uitdagingen van een nieuw leven : Een kwalitatief longitudinaal onderzoek met Syrische en Eritrese gezinnen

Inleiding 
Nederland heeft de afgelopen jaren relatief veel Syrische en Eritrese statushouders opgevangen. Gemeenten moeten hierdoor meer statushouders huisvesten, ook in de regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ). Deze ontwikkeling heeft er ook toe geleid dat er meer aandacht is gekomen voor de gezondheid van statushouders, en onderzoek hiernaar. Hoe is het met de gezondheid en het welzijn van deze gezinnen gegaan? Dat is de centrale vraag in dit onderzoek. 

Nog niet ingeburgerd : Onderzoek eerste cohorten Wet Inburgering 2013

Op dit moment zijn er ongeveer 60.000 personen die onder de Wet inburgering 2013 (Wi2013) inburgeringsplichtig zijn geworden, maar nog niet aan hun inburgeringsplicht hebben voldaan. De cohorten uit recente jaren zijn logischerwijs nog bezig met hun inburgering. De inburgeringstermijn duurt namelijk drie jaar en kan om diverse redenen meerdere keren worden verlengd. Dat inburgeraars uit de eerste cohorten nog niet aan de inburgeringsplicht hebben voldaan, ligt minder voor de hand.

 

Gevlucht en geland : Psychosociale steun en mentale zorg in Nederland voor jongeren met een vluchtachtergrond

Hoe toegankelijk is de mentale zorg en psychosociale steun voor kinderen die gevlucht zijn naar Nederland? Deze verkenning bestaat uit een literatuurverkenning naar de risico- en beschermende factoren van mentale problemen bij vluchtelingkinderen. En de beschikbare bronnen van psychosociale steun en mentale zorg in Nederland voor deze groep. Ook zijn 18 interviews uitgevoerd met vluchtelingjongeren van 11 tot 18 jaar, om inzicht te krijgen in de bronnen van psychosociale steun die zij raadplegen en in hun ervaringen met mentale zorg.

 

 

De kracht van communities : Eindrapportage van het actieonderzoek met mensen die gevlucht zijn door de oorlog in Oekraïne: wat hebben zij nodig om in Nederland mee te kunnen (blijven) doen?

Executive summary

Binnen dit actieonderzoek zijn 20 mensen direct en 80 mensen indirect (gezinsleden/kinderen die indirect van de doorbraken profiteren) ondersteund. Van onze directe betrokkenheid bij het realiseren van doorbraken hebben we inzichten opgehaald over waar Oekraïense nieuwkomers op dit moment vastlopen in het systeem, wat er juist al goed werkt en hoe we dit systeem kunnen verbeteren. De acht kernthema’s die we in de rapportage naar voren brengen zijn:

 

 

Eergerelateerd geweld in de Syrische gemeenschap : Een verkenning naar achtergronden en verschijningsvormen

De afgelopen decennia zijn diverse publicaties verschenen rondom de problematiek van eergerelateerd geweld in Nederland, maar deze waren hoofdzakelijk gebaseerd op ervaring met en kennis van andere achtergronden dan de Syrische. Sinds het ontstaan van de burgeroorlog in 2011 zijn vele Syriërs hun land ontvlucht. Een groot deel vluchtte binnen de regio, maar eveneens kwamen veel Syriërs naar West-Europa (waaronder Nederland). De Syrische gemeenschap is zeer heterogeen en kent een grote diversiteit aan etniciteit en religieuze stromingen.

 

De verschillende achtergronden van slachtoffers : Seksueel geweld en uitbuiting

Binnen het behandelteam van ARQ Centrum’45 dat zich richt op seksueel gerelateerd geweld en uitbuiting, spreken we dagelijks mensen die slachtoffer zijn geworden van moderne slavernij. Zij lijden aan de gevolgen van psychotrauma, mede opgedaan tijdens de periode
van seksuele uitbuiting. We werken in een multidisciplinair team, waarbij aandacht is voor preventie, behandeling en toekomstoriëntatie. 

 

Pagina's