Zelfredzaamheid en crisissituaties

In het denken over hulpverlening na schokkende gebeurtenissen is momenteel veel aandacht voor de zelfredzaamheid van burgers. Ook in moeilijke omstandigheden beschikken mensen veelal over het vermogen om problemen het hoofd te bieden. Dit inzicht kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de hulpverlening, die sterker een beroep op zelfredzaamheid kunnen doen door bijvoorbeeld meer samen te werken met burgers. In de praktijk blijkt echter dat niet altijd duidelijk is wat onder zelfredzaamheid moet worden verstaan. Verschillende opvattingen bestaan naast elkaar en lopen soms door elkaar heen.

Tweederde vindt nazorg Defensie voldoende : peiling veteranenpanel over nazorg en re-integratie na de missie

Veteranen van recentere missies ervaren in toenemende mate voldoende nazorg van Defensie. Dit blijkt uit een peiling over nazorg en re-integratie van het Veteraneninstituut. Deelnemers aan het veteranenpanel geven ook in grote meerderheid aan geen tot weinig moeite te hebben gehad met het oppakken van het dagelijks leven na de uitzending. En op de arbeidsmarkt ondervinden veteranen vooral profijt van hun uitzendervaringen.

Radicalisering onder jongeren

De auteurs opperen de conclusie dat sympathie voor moslim- of rechtsradicaal gedachtegoed met name een grote kans van ontstaan heeft wanneer fundamentele aspekten omtrent levenssituatie van de jongere en zijn groep door hem als onrechtvaardig wordt waargenomen. Samen met gevoeligheid voor onzekerheid en ervaren groepsbedreigingen kan dit gemakkelijk leiden tot extern gerichte negatieve emoties zoals boosheid en intenties tot en daadwerkelijk verrichten van radicaal en gewelddadig gedrag.

Naar meer 'resilience' in de strijd tegen terrorisme

Verkorte weergave van de oratie uitgesproken door Edwin Bakker bij de gelegenheid van het aanvaarden van het hoogleraarsambt met als leeropdracht Terrorisme en Contraterrorisme aan de Universiteit van Leiden.

Kwaliteit binnen de crisisbeheersing

Kwaliteit is een diffuus begrip. Het Amerikaanse 'Institute of Medicine' heeft internationaal gangbare criteria geformuleerd die het begrip concretiseren. De criteria passen bij het algemeen belang dat crisisorganisaties dienen, of het nu gaat om brandweerinzet, geneeskundige hulpverlening of de toewijzing van middelen voor schadeherstel. De kwaliteit uit zich steeds in de mate van effectiviteit, efficiëntie, veiligheid, burgergerechtigheid, tijdigheid en gelijkheid. Lagere scores per onderdeel wijzen op ruimte voor verbetering.

De moeizame geschiedenis van de herinnering

Iedereen die wel eens getuige is geweest of betrokken is geweest bij een verkeersongeval weet hoe gecompliceerd het vervolgens voor de politie is om uit verschillende getuigenverslagen een consistent verhaal samen te stellen. Niet anders is het om bij het gebruik van ooggetuigen van de geschiedenis een samenhangend historisch verhaal op te tekenen. Ook veteranen blijken uiteenlopende herinneringen te hebben aan de zelfde gebeurtenis.

De impact van Q-koorts : het menselijke verhaal

Het boek De impact van Q-koorts geeft inzicht in de persoonlijke beleving van alle betrokkenen bij de Q-koortsepidemie. Ervaringsverhalen van onder meer geitenhouders en patiënten staan centraal.

De laatste trein: zelfmoord op het spoor

Jaarlijks springen er zo'n tweehonderd mensen voor de trein, bjna altijd met dodelijke afloop. Daarna volgt een zware klus voor spoorwegpersoneel en politie. 'Die geur, daar heb ik nog steeds last van'.

Brandweer-, GHOR- en veiligheidsregio almanak ...

In de Brandweer, GHOR en Veiligheidsregio Almanak vindt u onder meer:•Adresgegevens van brandweren (regionaal, gemeentelijk en bedrijfs-) en van de voor brandweertaken verantwoordelijke functionarissen,•Adresgegevens en organisatiestructuren van de 25 Veiligheidsregio’s,•Adresgegevens en organisatiestructuren van de acute zorg (ambulancediensten, ziekenhuizen, GHOR),•Het overzicht van alle organisaties op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding en veiligheid (ministeries, koepelorganisaties, belangenverenigingen, kennisinstituten, opleiding & Oefening etc.),•Het overzicht van

Agenten in de stress Reportage uit Uitzending Brandpunt 19 februari 2012

Vermoedelijk duizenden agenten in Nederland lijden aan PTSS, het posttraumatisch stress syndroom. Door traumatische ervaringen tijdens hun werk, zijn ze geestelijk niet meer in staat te functioneren. Maar anders dan bij militairen, waar PTSS een erkende beroepsziekte is, staan agenten vaak in de kou. Binnen politiekorpsen is er nauwelijks aandacht voor de gevolgen van de aandoening. Sven Kockelmann bericht over de eenzame strijd van getroffen agenten en hun gevecht voor erkenning.

Pagina's