Een stevige gemeenschappelijke informatievoorziening in 2020

Informatie doordrenkt de samenleving. De waarde van informatie blijft toenemen en mensen willen te allen tijde over informatie kunnen beschikken. De afhankelijkheid ervan neemt toe en de eisen aan informatie worden steeds hoger. Veiligheidsregio’s moeten op deze ontwikkelingen inspelen. Zij stellen zelf ook steeds hogere eisen aan het gebruik van informatie: de juiste informatie dient voor burgers, hulpverleners én bestuurders altijd en overal beschikbaar te zijn.

 

Bescherming burgers en bedrijven tegen rampen en crises

Het beschermen van de veiligheid van burgers en bedrijven is een gemeenschappelijke opgave en verantwoordelijkheid voor de rijksoverheid, decentrale overheden, maatschappelijke organisaties, burgers en het bedrijfsleven. Maar wat weten we nu echt over de mate waarin overheden burgers en bedrijven beschermen? De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan en daarbij gekeken
naar:
• wat de minister van VenJ weet over de mate waarin overheden burgers en bedrijven beschermen;
• de samenhang tussen de Strategie Nationale Veiligheid (SNV) en de veiligheidsregio’s;

Van regeltoepassing naar risicogerichtheid

In meerdere opzichten is Nederland een veilig land. Voor veel bestaande veiligheidsrisico’s hebben we regels om die risico’s te beperken en incidenten te voorkomen. Maar is het wel zo logisch te denken dat de overheid alle risico’s kan beheersen? En leiden meer regels ook tot méér veiligheid? In de Visie Risicogerichtheid focussen we op een andere benadering.

Anticiperen zonder nauwkeurige voorspellers: Terrorisme vanuit een psychosociaal gezichtspunt

Met de recente aanslagen in Frankrijk staan terrorisme en radicalisering weer op ieders netvlies. Veel mensen ervaren dreiging, soms regelrecht angst. Dat is welbeschouwd precies de bedoeling van terroristen. In Nederland werken veel professionals dagelijks aan het “onderbreken” van radicaliseringsprocessen, het voorkomen van aanslagen en het versterken van collectieve weerbaarheid. Ze actualiseren dreigingsbeelden, houden risicogroepen in de gaten, proberen vroegtijdig te signaleren en ontwikkelen preventieve (persoonsgerichte) interventies.

De Franse slag – een balans

Waar inlichtingen- en veiligheidsdiensten van de Europese landen al enige tijd rekening mee hielden werd woensdag 7 januari 2015 in Parijs bewaarheid: een terroristische aanslag in Europa door Jihadistische extremisten die eerder in buitenlandse conflictgebieden – in dit geval Jemen – training en gevechtservaring hadden opgedaan. De broers Chérif enSaïd Kouachi vermoordden 12 mensen bij hun aanslag op het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo. Wraak voor de belediging van de Profeet was het motief.

Plannen die het verschil maken

De praktijk van het schrijven van ramp- en incidentbestrijdingsplannen is weerbarstig. In veel gevallen is bij de planvorming onvoldoende oog voor de bredere en langere termijn maatschappelijke impact van een ramp of grootschalig incident. Verder blijken de inhoud en de verschijningsvorm van veel ramp- en incidentbestrijdingsplannen onvoldoende geschikt te zijn voor gebruik in de respons op een ramp of incident.

Nieuw model Grootschalige Geneeskundige Bijstand

Op 28 november jl. stelde het Veiligheidsberaad een nieuw model vast voor Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB). Hiermee is er groen licht voor de landelijke implementatie van een nieuwe werkwijze voor geneeskundige bijstandsverlening bij grootschalige incidenten. Het nieuwe GGB-model vervangt de huidige Geneeskundige Combinatie (GNK-C) - die aan het einde van zijn technische levensduur is - en is naar verwachting vanaf 2016 operationeel. Een stand van zaken.

Regionaal waar het kan, lokaal waar het moet!: Veiligheidsregio Utrecht professionaliseerde crisisbeheersing Bevolkingszorg

In de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) doen ze het anders. Waar voorheen iedere gemeente zijn eigen crisisbeheersingsorganisatie regelde, kunnen deze vanaf mei 2014 rekenen op de inzet van een groep professionele regionale piketfunctionarissen. Dertien functies op het gebied van Bevolkingszorg worden op regionaal niveau ingevuld. Voormalig portefeuillehouder Bevolkingszorg en mede-initiator burgemeester Frits Naafs (Utrechtse Heuvelrug) en burgemeester Jan van Zanen (Utrecht) spreken met elkaar over de resultaten van deze grootscheepse en snelle reorganisatie.

(Dreigend) terrorisme: uitdagingen voor crisismanagement

De dodelijke aanslag(en) in Parijs passen in een reeks van aanslagen zoals eerder onder andere in Londen op een militair (mei 2013), in Brussel op het Joods Museum (mei 2014) en in Canada op het parlement (oktober 2014). De aanslagen zorgen voor veel leed en hebben een grote maatschappelijke impact. In Nederland en ver voorbij de landsgrenzen. Van toegenomen beveiliging bij risicovolle objecten tot verscherpte tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen. Bestaande maatschappelijke vraagstukken krijgen een nieuwe dimensie, zoals de vrees voor toenemend antisemitisme en Islamofobie.

Kwaliteit en Vergelijkbaarheid

In de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s 2014 – 2016 van het Veiligheidsberaad is het thema Kwaliteit en Vergelijkbaarheid benoemd als prioriteit. Op basis van de Wet veiligheidsregio’s is elke veiligheids-regio verplicht om een kwaliteitszorgsysteem te hanteren en om visitaties en kostenevaluaties uit te voeren. Tot op heden hebben de regio’s hun kwaliteitszorgsysteem ingericht op basis van eigen inzichten en behoeften en zijn landelijk initiatieven genomen om invulling te geven aan visitaties en kostenevaluaties.

Pagina's