Anticiperen zonder nauwkeurige voorspellers: Terrorisme vanuit een psychosociaal gezichtspunt

Met de recente aanslagen in Frankrijk staan terrorisme en radicalisering weer op ieders netvlies. Veel mensen ervaren dreiging, soms regelrecht angst. Dat is welbeschouwd precies de bedoeling van terroristen. In Nederland werken veel professionals dagelijks aan het “onderbreken” van radicaliseringsprocessen, het voorkomen van aanslagen en het versterken van collectieve weerbaarheid. Ze actualiseren dreigingsbeelden, houden risicogroepen in de gaten, proberen vroegtijdig te signaleren en ontwikkelen preventieve (persoonsgerichte) interventies.

De Franse slag – een balans

Waar inlichtingen- en veiligheidsdiensten van de Europese landen al enige tijd rekening mee hielden werd woensdag 7 januari 2015 in Parijs bewaarheid: een terroristische aanslag in Europa door Jihadistische extremisten die eerder in buitenlandse conflictgebieden – in dit geval Jemen – training en gevechtservaring hadden opgedaan. De broers Chérif enSaïd Kouachi vermoordden 12 mensen bij hun aanslag op het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo. Wraak voor de belediging van de Profeet was het motief.

Plannen die het verschil maken

De praktijk van het schrijven van ramp- en incidentbestrijdingsplannen is weerbarstig. In veel gevallen is bij de planvorming onvoldoende oog voor de bredere en langere termijn maatschappelijke impact van een ramp of grootschalig incident. Verder blijken de inhoud en de verschijningsvorm van veel ramp- en incidentbestrijdingsplannen onvoldoende geschikt te zijn voor gebruik in de respons op een ramp of incident.

Nieuw model Grootschalige Geneeskundige Bijstand

Op 28 november jl. stelde het Veiligheidsberaad een nieuw model vast voor Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB). Hiermee is er groen licht voor de landelijke implementatie van een nieuwe werkwijze voor geneeskundige bijstandsverlening bij grootschalige incidenten. Het nieuwe GGB-model vervangt de huidige Geneeskundige Combinatie (GNK-C) - die aan het einde van zijn technische levensduur is - en is naar verwachting vanaf 2016 operationeel. Een stand van zaken.

Regionaal waar het kan, lokaal waar het moet!: Veiligheidsregio Utrecht professionaliseerde crisisbeheersing Bevolkingszorg

In de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) doen ze het anders. Waar voorheen iedere gemeente zijn eigen crisisbeheersingsorganisatie regelde, kunnen deze vanaf mei 2014 rekenen op de inzet van een groep professionele regionale piketfunctionarissen. Dertien functies op het gebied van Bevolkingszorg worden op regionaal niveau ingevuld. Voormalig portefeuillehouder Bevolkingszorg en mede-initiator burgemeester Frits Naafs (Utrechtse Heuvelrug) en burgemeester Jan van Zanen (Utrecht) spreken met elkaar over de resultaten van deze grootscheepse en snelle reorganisatie.

(Dreigend) terrorisme: uitdagingen voor crisismanagement

De dodelijke aanslag(en) in Parijs passen in een reeks van aanslagen zoals eerder onder andere in Londen op een militair (mei 2013), in Brussel op het Joods Museum (mei 2014) en in Canada op het parlement (oktober 2014). De aanslagen zorgen voor veel leed en hebben een grote maatschappelijke impact. In Nederland en ver voorbij de landsgrenzen. Van toegenomen beveiliging bij risicovolle objecten tot verscherpte tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen. Bestaande maatschappelijke vraagstukken krijgen een nieuwe dimensie, zoals de vrees voor toenemend antisemitisme en Islamofobie.

Kwaliteit en Vergelijkbaarheid

In de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s 2014 – 2016 van het Veiligheidsberaad is het thema Kwaliteit en Vergelijkbaarheid benoemd als prioriteit. Op basis van de Wet veiligheidsregio’s is elke veiligheids-regio verplicht om een kwaliteitszorgsysteem te hanteren en om visitaties en kostenevaluaties uit te voeren. Tot op heden hebben de regio’s hun kwaliteitszorgsysteem ingericht op basis van eigen inzichten en behoeften en zijn landelijk initiatieven genomen om invulling te geven aan visitaties en kostenevaluaties.

Bescherming en veerkracht vitale infrastructuur: The Scottish way

Op 8 oktober 2014 vertrekt vlucht KL 1477 richting Glasgow voor een tweedaags werkbezoek aan de Schotse overheid. Aan boord vertegenwoordigers van Defensie, PWN, Hoogheemraadschap Rijnland, Liander, ProRail, Schiphol, de Veiligheidsregio Kennemerland en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Een bezoek in het kader van het EU-project Miracle om te leren van de Schotse samenwerking tussen overheid en private vitale partijen en te spreken over onze toenemende kwetsbaarheid en de meerwaarde van elkaar kennen.

Bovenregionale samenwerking tussen Defensie en veiligheidsregio’s

Onbekend maakt onbemind. Een bekende Nederlandse uitdrukking, die helaas gedeeltelijk ook geldt voor Defensie en de veiligheidsregio’s. Iedereen kent die prachtige beelden waarbij je militairen in gevechtstenue in actie ziet of waar militairen zandzakken staan te vullen. Maar helaas moeten we ook constateren dat veiligheidsregio’s slechts beperkt zicht hebben op wat Defensie voor ze kan betekenen. Diverse veiligheidsregio’s maken gebruik van verschillende expertises van Defensie, maar dit is nog lang niet overal gemeengoed.

Versterking risico- en crisisbeheersing stralingsincidenten

Met het project "Versterking risico- en crisisbeheersing stralings-incidenten" wordt beoogd de voorbereiding op mogelijke stralingsincidenten met in potentie schadelijke gevolgen voor mens, dier en omgeving verder te optimaliseren. Hierdoor wordt bij een stralingsincident bestuurlijk en operationeel in alarmerings-, respons en nafase adequaat opgetreden door de overheid, de exploitanten en het publiek. En waarbij lessen voor de toekomst geleerd worden.

Pagina's