(Dreigend) terrorisme: uitdagingen voor crisismanagement

De dodelijke aanslag(en) in Parijs passen in een reeks van aanslagen zoals eerder onder andere in Londen op een militair (mei 2013), in Brussel op het Joods Museum (mei 2014) en in Canada op het parlement (oktober 2014). De aanslagen zorgen voor veel leed en hebben een grote maatschappelijke impact. In Nederland en ver voorbij de landsgrenzen. Van toegenomen beveiliging bij risicovolle objecten tot verscherpte tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen. Bestaande maatschappelijke vraagstukken krijgen een nieuwe dimensie, zoals de vrees voor toenemend antisemitisme en Islamofobie.

Kwaliteit en Vergelijkbaarheid

In de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s 2014 – 2016 van het Veiligheidsberaad is het thema Kwaliteit en Vergelijkbaarheid benoemd als prioriteit. Op basis van de Wet veiligheidsregio’s is elke veiligheids-regio verplicht om een kwaliteitszorgsysteem te hanteren en om visitaties en kostenevaluaties uit te voeren. Tot op heden hebben de regio’s hun kwaliteitszorgsysteem ingericht op basis van eigen inzichten en behoeften en zijn landelijk initiatieven genomen om invulling te geven aan visitaties en kostenevaluaties.

Bescherming en veerkracht vitale infrastructuur: The Scottish way

Op 8 oktober 2014 vertrekt vlucht KL 1477 richting Glasgow voor een tweedaags werkbezoek aan de Schotse overheid. Aan boord vertegenwoordigers van Defensie, PWN, Hoogheemraadschap Rijnland, Liander, ProRail, Schiphol, de Veiligheidsregio Kennemerland en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Een bezoek in het kader van het EU-project Miracle om te leren van de Schotse samenwerking tussen overheid en private vitale partijen en te spreken over onze toenemende kwetsbaarheid en de meerwaarde van elkaar kennen.

Bovenregionale samenwerking tussen Defensie en veiligheidsregio’s

Onbekend maakt onbemind. Een bekende Nederlandse uitdrukking, die helaas gedeeltelijk ook geldt voor Defensie en de veiligheidsregio’s. Iedereen kent die prachtige beelden waarbij je militairen in gevechtstenue in actie ziet of waar militairen zandzakken staan te vullen. Maar helaas moeten we ook constateren dat veiligheidsregio’s slechts beperkt zicht hebben op wat Defensie voor ze kan betekenen. Diverse veiligheidsregio’s maken gebruik van verschillende expertises van Defensie, maar dit is nog lang niet overal gemeengoed.

Versterking risico- en crisisbeheersing stralingsincidenten

Met het project "Versterking risico- en crisisbeheersing stralings-incidenten" wordt beoogd de voorbereiding op mogelijke stralingsincidenten met in potentie schadelijke gevolgen voor mens, dier en omgeving verder te optimaliseren. Hierdoor wordt bij een stralingsincident bestuurlijk en operationeel in alarmerings-, respons en nafase adequaat opgetreden door de overheid, de exploitanten en het publiek. En waarbij lessen voor de toekomst geleerd worden.

Veiligheidsregio’s versterken crisisbeheersing bij overstromingen

Met het project "water en evacuatie" willen de minister van Veiligheid en Justitie en het Veiligheidsberaad gezamenlijk een structurele aanpak ontwikkelen voor een adequate crisisbeheersing bij overstromingen. De mogelijkheden en beperkingen hiervoor worden mede bepaald door de ruimtelijke inrichting van een gebied. Door hier samen met diverse organisaties meer kennis over te ontwikkelen, kunnen veiligheidsregio’s zich beter voorbereiden op (de gevolgen van) een overstroming of ernstige wateroverlast.

Themanummer: Rijk en veiligheidsregio’s – samen sterker

Thema: Rijk en veiligheidsregio’s – samen sterker
4 Veiligheidsregio’s versterken crisisbeheersing bij overstromingen
6 Versterking risico- en crisisbeheersing stralingsincidenten
9 Bovenregionale samenwerking tussen Defensie en veiligheidsregio’s
12 Bescherming en veerkracht vitale infrastructuur: The Scottish way
13 Kwaliteit en Vergelijkbaarheid
14 Professionalisering crisisbeheersing Bevolkingszorg
15 Nieuw model Grootschalige Geneeskundige Bijstand
16 Plannen die het verschil maken
18 Van regeltoepassing naar risicogerichtheid

De mentale gesteldheid van de familierechercheur: Een onderzoek naar werkgerelateerde stress en secundaire posttraumatische groei binnen een bijzondere groep politieambtenaren

Voor u ligt het rapport van een onderzoek naar de mentale gesteldheid van een bijzondere groep politieambtenaren, namelijk de familierechercheurs. Nog niet eerder is er een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de taken, werkzaamheden en emotionele gesteldheid van de familierechercheur. Het doel van het onderzoek is geweest om in kaart te brengen in welke mate familierechercheurs werkgerelateerde stress en secundaire posttraumatische groei ervaren en welke factoren hiermee samenhangen. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen per-soons- en werkgerelateerde factoren.

Oorlog in mijn kop : erfenis uit Uruzgan

Niels Veldhuizen krijgt na zijn uitzending als militair verpleegkundige naar Uruzgan last van PTSD. In dit boek vertelt hij over dit proces en over hoe de missie zijn leven ingrijpend heeft veranderd.

De tweede wereldoorlog in 100 voorwerpen : gids bij de tentoonstelling

Deze gids hoort bij de tijdelijke tentoonstelling 'De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen' in de Kunsthal van 5 februari tot en met 5 mei 2014. De tentoonstelling is een samenwerking van 25 oorlogs- en verzetsmusea, op initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De 100 voorwerpen zijn uitgekozen door gastcurator Ad van Liempt en vertellen de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog op een...

Pagina's