Vluchteling in bang Nederland : Zijn bange burgers en politici nog gevoelig (te maken) voor humanitaire vraagstukken?

In 2007 publiceerde het ministerie van Justitie (toen nog zonder ‘Veiligheid’) het boek ‘Justitie over morgen. Scenario’s en strategieën voor 2015’. (Ministerie van Justitie, 2007) Het boek vermeldt vier mogelijke scenario’s voor 2015, mede gebaseerd op twee kernonzekerheden. Die kernonzekerheden hadden betrekking op twee centrale vragen. Ten eerste de vraag naar sociale veiligheid, de vraag of de offers die mensen zich willen getroosten om te voorkomen dat anderen hen leed of schade toebrengen zal toe- of afnemen.

Het gevaar van verdrinking : De reis van bootvluchtelingen

Verdrinking is een zachte dood, minder spectaculair in beeld te brengen dan een bomexplosie, een aanslag of een massagraf. Jaarlijks verdrinken er wereldwijd 337.000 mensen, volgens officiële doodsoorzaken statistieken. Dit is een forse onderschatting. Het recent verschenen WHO Global Report on Drowning, Preventing a Leading Killer spreekt over de mogelijkheid dat meer dan 1,5 miljoen mensen jaarlijks verdrinken. Het feitelijke aantal is vooral zoveel hoger door de afwezige of onvolledige registratie van verdrinking.

Debat vol spraakverwarring: Over migranten, vluchtelingen, asielzoekers en ontheemden : één pot nat?

Vreemdelingen, migranten, (echte) vluchtelingen, verdragsvluchtelingen, asielzoekers, ontheemden, Dublinclaimanten, (on)veilige landen: het is maar een onvolledige opsomming van de begrippen die in het actuele debat over het vreemdelingenvraagstuk te beluisteren zijn. opvallend is met welk gemak deze begrippen door elkaar worden gebruikt en misbruikt. Maar elk van deze begrippen heeft een nauwkeurig omschreven eigen betekenis. en daaraan zijn uiteenlopende juridische consequenties verbonden.

Een digitale kameleon voor psychosociale hulp : Ontwikkeling Europees prototype ondersteuningssysteem voor psychosociale hulp bij crises

De psychosociale hulp bij rampen en crises in Europa is niet constant en ook niet overal conform de norm. De hoeveelheid richtlijnen, aanbevelingen, modellen, hulpmiddelen en instrumenten is enorm en bovendien breed verspreid. Dat vraagt om een praktische oplossing, betogen de auteurs van dit artikel. Relevante kennis moet worden samengebracht en gericht per doelgroep worden ontsloten. Het EU project ‘operationalising psychosocial care in crises’ (OPSIC) voorziet in een belangrijke vooruitgang.

Elf lessen van Beatrice de Graaf, de hoogleraar die Nederland de weg wijst na Parijs

Het was de vraag waar iedereen vorige week een antwoord op zocht: hoe bestrijden we terrorisme nu het best? In de mist na de aanslagenweek was één expert een baken van helderheid: Beatrice de Graaf.

In een interview deelt ze een aantal lessen. 'Welke boodschap staat er nu echt op die bommen geschreven?'

Dreigingsbeeld Terrorismebestrijding Nederland (DTN)

Het Dreigingsbeeld Terrorismebestrijding Nederland (DTN) is een globale analyse van de nationale en internationale terroristische dreiging tegen Nederland, en Nederlandse belangen in het buitenland.
Het DTN wordt 4 maal per jaar uitgegeven.

Helpende burgers: wegsturen of niet?

Burgers helpen ten tijde van crises. Slachtoffers helpen, verkeer regelen: alles wat op dat moment nodig is om de situatie
het hoofd te bieden. Wat betekent dat voor de hulpdiensten als die ter plekke komen? Burgers hun gang laten gaan?
Instrueren? Of juist wegsturen?

Weerbaarheid tegen radicalisering en extremisme: Welke factoren bepalen of iemand weerbaar is tegen extremistische invloeden

De afgelopen decennia is veel onderzoek uitgevoerd naar individuele
gevoeligheid voor radicalisering en extremisme. Minder is
bekend over de factoren die mensen juist weerbaar maken tegen
extremistische boodschappen. In opdracht van het WODC en het
NCTV deden wij onderzoek naar (de conceptualisering van) het
begrip weerbaarheid tegen extremisme en de mogelijkheid om deze
weerbaarheid te meten. We hebben een aantal verkennende studies
uitgevoerd naar methoden waarmee weerbaarheid tegen extremistische

Radicx, signaleringstool voor scholen

Om risicofactoren van jongeren in beeld te krijgen en om een
inschatting te kunnen maken of een jongere mogelijk radicaliseert,
is het instrument Radicx ontwikkeld. Dit intervisie-instrument kan
houvast bieden bij een “niet-pluis-gevoel” bij docenten en
argumenten genereren om bijvoorbeeld het netwerk in te schakelen.
Het is geen model om de kans op radicalisering te voorspellen

Opvoeden in niet-westerse migrantengezinnen: Een terugblik en verkenning

Dit verkennende onderzoek belicht de opvoeding door niet-westerse migrantenouders,
vooral vanuit het gezichtspunt van de ouders zelf, maar ook vanuit het perspectief van de
kinderen. Naast een terugblik op eerder – vooral kwalitatief – onderzoek zijn in dit rapport
mogelijkheden onderzocht om op basis van bestaande kwantitatieve onderzoeksgegevens
een algemeen beeld te schetsen van de opvoeding in migrantengezinnen van met name
Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse herkomst. Ter actualisering en verdieping

Pagina's